e-NIEUWS februari 2016 (nr. 1)

Wet doorstroming huurmarkt aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de Wet doorstroming huurmarkt 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel gaat nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet per 1 januari 2017 in werking treedt.

Lees verder

Afschaffing fictieve dienstbetrekking door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De Eerste Kamer heeft op 2 februari jl. de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) met een ruime meerderheid aangenomen. In het plenaire debat een week eerder heeft de staatssecretaris zijn voornemen bekend gemaakt om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te schaffen.

Lees verder

Toezichtvisie en Meerjarenprogramma van de Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de visie en het meerjarenprogramma gepubliceerd. Dit schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

"Fit en proper toets nog beetje een black box" - VTW directeur Albert Kerssies in 'Governance Update'

'Het mag allemaal wat sneller'

Albert Kerssies is positief over de nieuwe fit & proper-toets, al plaatst hij wel een aantal kanttekeningen. ‘Het vertraagt het benoemingsproces en je moet oppassen dat extern toezicht niet op de stoel van het intern toezicht gaat zitten.’

Lees verder

Discussie over bepaling ontslag commissaris in de modelstatuten en de Woningwet

Er is discussie ontstaan over een bepaling in de modelstatuten die de VTW samen met Aedes heeft opgesteld welke strijdig zou zijn de Woningwet. Het gaat om de bevoegdheid een commissaris te ontslaan.

 

Lees verder

Heeft u goede voorbeelden over visitatie?

De VTW en Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) werken samen aan een publicatie voor commissarissen over visitatie. Om daarin optimaal aan te sluiten bij de praktijk van commissarissen zijn we op zoek naar goede voorbeelden voor de publicatie.

Lees verder

'Relatiebeheer met belanghouders en het RvC Jaarverslag' - bijeenkomst commissarissenonderzoek 19 februari a.s.

Onlangs is op de website van VTW een nieuwe handreiking gepubliceerd over het verslag van de RvC. In het jaarlijkse Grant Thornton Commissarisbenchmarkonderzoek 2015-2016 van Aalt Klaassen en Herbert Rijken is zowel aan het jaarverslag als aan relatiebeheer met diverse belanghebbenden aandacht geschonken. Ook bijna 100 commissarissen van woningcorporaties hebben hun mening gegeven. Daarnaast is een benchmark­studie gedaan van 26 verslagen van RvC’s, waaronder van 10 woningcorporaties.

 

Lees verder

Reminder: 25 februari a.s. bijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap

Zoals in de vorige e-NIEUWS reeds aangekondigd, gaan de VTW en Aedes gezamenlijk bijeenkomsten organiseren over het opdrachtgeverschap en de rol van het interne toezicht daarbij. De eerste bijeenkomst is op donderdag 25 februari a.s. Opdrachtgeverschap is vastgesteld in de Governancecode 2015 en een belangrijke component in het terugdringen van de bedrijfslasten.

Lees verder

Filosofische trainingsreeks voor commissarissen

In samenwerking met de Universiteit van Tilburg organiseert OVERDENKWERK filosofische denksessies voor commissarissen en intern toezichthouders, onder het motto “Twijfel is het begin van nieuw denken”.

Lees verder