Discussie over bepaling ontslag commissaris in de modelstatuten en de Woningwet

Er is discussie ontstaan over een bepaling in de modelstatuten die de VTW samen met Aedes heeft opgesteld welke strijdig zou zijn de Woningwet. Het gaat om de bevoegdheid een commissaris te ontslaan.

De VTW heeft samen met Aedes modelstatuten voor de corporatie opgesteld, die op 1 oktober 2015 zijn gepubliceerd op onze website. In artikel 16 lid 7 is de optie opgenomen dat de RvC een commissaris kan ontslaan. Dit is tot stand gekomen op basis van juridisch advies en na afstemming met het ministerie van BZK. De modelstatuten zijn vervolgens door het ministerie van BZK en de ILT / Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd. 

Gewijzigd standpunt ministerie BZK
Nu stelt het ministerie van BZK zich op het standpunt dat de modelstatuten strijdig zijn met artikel 33 lid 1 van de Woningwet. Artikel 33 lid 1 Woningwet betreft volgens haar een exclusieve bevoegdheid voor de Ondernemingskamer om op verzoek van de corporatie een commissaris of de Raad van Toezicht te ontslaan. De conclusie van het ministerie is dat de Autoriteit woningcorporaties geen goedkeuring verleent aan statuten van een corporatie waarin artikel 16 lid 7 is opgenomen. In de praktijk blijkt dit al het geval te zijn. 

Reactie VTW
De VTW is zeer verbaasd dat het ministerie van BZK een standpunt heeft ingenomen dat afwijkt van haar eerdere positie. Eerder gaf het ministerie aan dat de Woningwet niet beoogt de bevoegdheid van de RvC een commissaris te ontslaan in te perken. De VTW heeft het ministerie gevraagd haar standpunt juridisch te onderbouwen. Naar aanleiding hiervan zal de VTW zich verder beraden. 

Goedkeuring statuten
Uiteraard horen we graag van leden of zij na oktober 2015 nieuwe statuten hebben laten vastleggen, inclusief artikel 16 lid 7, die vervolgens door de Autoriteit woningcorporaties zijn goedgekeurd.

Zo ja, zou u dit dan willen doorgeven aan beleidsmedewerker Ingrid van der Kraan (E i.vdkraan@vtw.nl, T 06 448 120 38).


Terug