Nieuwsbrief 17 juli 2020

Martin van Rijn nieuwe voorzitter Aedes

Martin van Rijn is met ingang van 1 september 2020 de nieuwe voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Van Rijn is vrijdag 17 juli door de leden van Aedes benoemd voor een periode van vier jaar. In de afgelopen drie maanden zette Martin van Rijn zich als minister voor Medische Zorg en Sport in voor de bestrijding van het coronavirus.

Lees verder

Ledencongres 9 oktober: Toezicht op energietransitie in de woningcorporatiesector (online)

Alle ogen zijn gericht op woningcorporaties als gaat het om het verder verduurzamen van de woningvoorraad. In 2050 moeten alle woningen in Nederland klimaatneutraal zijn. Woningcorporaties staan hiermee voor een grote opgave. Hoe voldoen zij aan die duurzaamheidsopgave? Wat betekent dit voor de betaalbaarheid van woningen op de lange- en korte termijn? En wat is de rol van de RvC als het gaat om deze vraagstukken?

Lees verder

Governancescores 2019: verdere stijging in cijfers; RvC's pakken hun maatschappelijke rol

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, de maatschappelijke rol van de Raad van Commissarissen (Intern toezicht in methodiek 5.0) en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. 

Vernieuwd in methodiek 6.0 is de maatschappelijke rol van de RvC. Uit een analyse van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) blijkt dat de het overgrote deel van de corporaties een RvC heeft die zich bewust is van zijn maatschappelijke rol in het lokale netwerk.

Lees verder

NIEUW bij de VTW Academie: ééndaagse masterclass scenarioplanning (5 PE-punten)

Op 10 september 2020 vindt de eerste editie van de masterclass ‘Scenarioplanning’ plaats. Tijdens deze fysieke bijeenkomst verdiept u uw inzicht in de specifieke kenmerken van scenarioplanning. In de vorm van compacte kenniscolleges, gecombineerd met een interactieve scenariogame, worden diverse scenario’s voor woningcorporaties inzichtelijk gemaakt en wordt dieper in gegaan op de wijze waarop u deze kunt toepassen op actuele vraagstukken. Daarbij wordt tevens de rol van de commissaris en het samenspel met de bestuurder in dit proces besproken.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op de website van de VTW staan momenteel zeven vacatures open bij vijf woningcoporaties: ProWonen in Borculo; Woonpunt in Maastricht; Woonveste in Drunen; twee vacatures bij Woonvizier in Made en twee vacatures bij de Key in Amsterdam.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 8: Nieuwe bezems vegen schoon.... maar de RvC heeft bedenkingen

Carla Zuiverloon is sinds twee jaar voorzitter van de RvC van corporatie Zuiver Wonen. Zij is zelf zeer actief in het werkgebied van de corporatie en heeft daar veel contacten. Afgelopen jaar is een nieuwe bestuurder benoemd, die uit een ander deel van het land komt. 

Lees verder

Evaluatie Woningwet naar de Tweede Kamer

Net na aanvang van het zomerreces heeft minister Ollongen het definitieve wetsvoorstel over de Evaluatie van de Woningwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft vooral technische wijzigingen, die corporaties iets meer ruimte moeten geven op drie terreinen: lokaal maatwerk, meer risicogericht extern toezicht en een vermindering van de administratieve lasten. 

Lees verder

Provincies: 'Versterk het investeringsvermogen van de woningbouwcorporaties'

De provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) willen dat het investeringsvermogen van woningcorporaties wordt versterkt. Dit zegt het IPO in een oproep aan de Tweede Kamer. Het IPO vindt dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma 'gezonde en eerlijke randvoorwaarden voor de volkshuisvesting' moeten opstellen. Eén van de opties is het afschaffen van de verhuurderheffing.

Lees verder

Onderzoek opgaven en middelen: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

'Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan,' zo vat Aedes de uitkomsten van het onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatie samen.

Lees verder

Neemt u ook deel aan het commissarissen-benchmarkonderzoek in de zomer van 2020?

Net zoals afgelopen jaren, nodigen wij u uit om deel te nemen aan het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek, Nederlands toonaangevende onderzoek naar toezicht in de private en semi-publieke sector. Met het onderzoek en de vele respondenten die daaraan mee doen (waaronder een kleine honderd VTW-leden), dragen we gezamenlijk al elf jaar bij aan de verdere professionalisering van het commissariaat/toezichthouderschap.

Lees verder

Recensie: '‘Groeien aan de Maas; de verbindende kracht van Vitale Coalities’

Essay uit 2019 van Dominic Schrijer, geschreven na 25 jaar in het openbaar bestuur als wethouder en burgemeester in verschillende (deel-)gemeenten aan de Maas, vandaar de titel. Deze recensie is van de hand van Ben Plandsoen, lid RvC Woongroep Marenland. 

Lees verder