Evaluatie Woningwet naar de Tweede Kamer

Net na aanvang van het zomerreces heeft minister Ollongen het definitieve wetsvoorstel over de Evaluatie van de Woningwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft vooral technische wijzigingen, die corporaties iets meer ruimte moeten geven op drie terreinen: lokaal maatwerk, meer risicogericht extern toezicht en een vermindering van de administratieve lasten. 

Verbetering van de governance
De VTW is blij dat onze adviezen over o.a. de rol van de RvC bij fusies (art. 26 Woningwet), het schrappen van overbodige goedkeuringsprocedures bij woningbouwverenigingen (art. 25 en 26 Woningwet) en de herbenoeming van commissarissen (art. 30 Woningwet) door het ministerie in de definitieve voorstellen zijn overgenomen. Dit versterkt de governance van de corporaties verder. 

Kritisch op technische evaluatie van de doelstellingen uit 2015
Tegelijk is de VTW ook kritisch. Zoals eerder aangegeven in onze visie 'Een toekomstgerichte Woningwet' heeft het ministerie met grote tevredenheid haar eigen doelstellingen uit 2015 nog eens bekeken. De situatie zoals die in 2015 was, sluit totaal niet meer aan op de werkelijke situatie in de volkshuisvesting. Het wetsgevingstraject is bovendien nog niet afgerond: beide kamers van het parlement gaan nog naar de voorstellen kijken en de verwachting is dat de gewijzigde Woningwet niet eerder dan 1 juli 2021 in werking treedt.
'BZK heeft heel sec gekeken: zijn de doelstellingen die we in 2015 hebben opgeschreven, behaald? Die vraag heb je zo positief beantwoord,' aldus Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs. 'Wij hebben samen met andere partijen in de klankbordgroep het ministerie telkens aangespoord meer naar de toekomst te kijken. Ook de Raad van State heeft dit met veel gevoel voor understatement verwoord.'
Zo schreef de Afdeling advisering van de Raad van State: '... de Afdeling [ziet], anders dan de toelichting suggereert, niet op voorhand in dat dit wetsvoorstel een betekenisvolle impuls zal geven aan de oplossing van de fundamentele problemen op de woningmarkt.'

Of de wijzigingen door BZK op het gebied van maatwerk en vermindering van administratieve lasten echt zoden aan de dijk zetten, betwijfelt de VTW. 'Als je naar de vermindering van administratieve lasten gaat zoeken,' aldus Geurts, 'kun je maar beter een lampje meenemen.'

Risicogericht extern toezicht
Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de Autoriteit Woningcorporaties van 'rule based'  naar 'principle based' extern toezicht gaat. Minder formele regels (bijvoorbeeld door het schrappen van de wettelijke regels omtrent onverenigbaarheden) en meer vanuit de praktijk. Zoals de VTW eerder heeft gesteld, steunt de VTW in principe deze beweging, maar is het wel een sprong in het diepe. De VTW vertrouwt erop dat de Aw zich in de toekomst niet gaat verliezen in gedetailleerde beoordelingskaders en strakke beleidsregels. 

Documenten
Advies afdeling Advisering Raad van State
Brief minister Ollongen over advies Raad van State
Wetsvoorstel Woningwet
Memorie van Toelichting


Terug