Nieuwsbrief 16 augustus 2019

De governance van lokale netwerken - VTW Ledencongres 20 september

Hoe kunnen RvC’s adequaat toezicht houden op de veranderende rol van de corporatie in de ingewikkelde lokale maatschappelijke netwerken, hierop goed aanspreekbaar zijn en transparant verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij? Dit zijn vragen die aan bod komen bij het VTW ledencongres, waarbij verschillende aspecten van lokale netwerken en de rol van het toezicht hierin interactief worden besproken. Als lid van de VTW bent u hierbij van harte welkom. 

Lees verder

‘Corporatie heeft bijzondere positie in sociaal domein’ - interview met Hennie van Deijck (Divosa) over krachtige rol corporatie in lokaal netwerk

Corporaties zouden zich meer bewust moeten zijn van de krachtige positie die zij hebben in lokale netwerken. Dat stelt Hennie van Deijck van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Tijdens het VTW-ledencongres over governance van lokale netwerken op 20 september houdt zij over dit thema een workshop.

Lees verder

Ledenbijeenkomst volkshuisvestelijke vraagstukken Vestia op 28 augustus a.s.

Op woensdagochtend 28 augustus organiseert de VTW een invited ledenbijeenkomst voor betrokken corporaties over de volkshuisvestelijke vraagstukken bij Vestia. De bijeenkomst is specifiek bedoeld door toezichthouders bij de corporaties uit de zogenoemde 'maatwerkgemeenten' en de regionale corporaties die betrokken zijn bij Vestia.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 8: Middeldure huur en koop, wel of niet doen?

U bent voorzitter van Woningbouwvereniging De Eenvoud en geagendeerd staat een grote investering. De RvC moet daaraan zijn goedkeuring geven voordat de bestuurder verder kan. Er ligt een herstructureringsplan op tafel van een wijk waar De Eenvoud bijna alle woningen bezit. Dit impliceert dat veel woningen grondig worden gerenoveerd en verder worden er woningen gesloopt waar nieuwbouw voor in de plaats komt. Nieuw is dat in de wijk – waar nu alleen sociale huurwoningen staan – ook een aantal duurdere huurwoningen en koopwoningen is gepland. De bedoeling is om daar marktpartijen voor te selecteren.

Lees verder

Goed toezicht verdient goede ondersteuning - masterclass VTW Academie

Op donderdag 19 september organiseert de VTW Academie, in samenwerking met Aedes, de ééndaagse sessie ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’ voor inhoudelijke ondersteuners van Raden van Commissarissen. De eisen aan intern toezicht zijn verscherpt, dus wordt er ook meer gevraagd van de bestuurssecretaris. Mr. drs. Joost Kramer, kerndocent van deze Masterclass, vertelt in het Aedes magazine over de bijzondere positie/functie van de secretaris in de corporatie, die volgens hem ‘niet in beton is gegoten’.

Lees verder

Omgaan met ethische kwesties - masterclass VTW Academie

Binnen de rol van toezichthouder zien we ethisch beleid op meerdere plaatsen terug komen. Niet alleen op niveau van de corporatie, waar het nauw samenhangt met de visie op de maatschappelijke rol en positie van de woningcorporatie. Zeker in de huidige maatschappij verandert de rol van de toezichthouder voortdurend. Ook worden raden van commissarissen meer en meer geacht hun algemene visie op toezicht te expliciteren. Waar ligt onze focus? Wat vinden we belangrijk en hoe pakken we dat aan? Ethiek is hier een groot (onmisbaar) onderdeel van.

Lees verder

Hildegard Pelzer: RvC en stakeholders – meer dan een vormdiscussie

Stakeholders hebben in ons denken over good governance de laatste 15 jaar aan belang gewonnen. Niet dat er daarvoor geen aandacht voor stakeholders was, maar die was minder expliciet (het begrip ‘stakeholders’ hoorde nog niet tot ons dagelijks vocabulaire) en minder nadrukkelijk.

Lees verder

Update promotieonderzoek naar de invloed van "Het ongezegde in de boardroom"

Onderzoekster Marilieke Engbers wil graag een update geven over haar promotieonderzoek naar "het ongezegde in de boardroom". Het blijft een actueel thema, dat de VTW nogmaals graag onder de aandacht van de leden brengt. De uitkomst van het onderzoek kan een concrete en praktische bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het intern toezicht. 

Lees verder

Heeft u uw behaalde PE punten over 2019 al geregistreerd?

Leden van de VTW hebben met elkaar afgesproken dat elk lid jaarlijks een minimaal aantal uren besteed aan permanente educatie (PE) gericht op de ontwikkeling als corporatiecommissaris én dit voor het einde van het jaar registreert bij de VTW. Hierbij staat 1 vol (contact)uur gelijk aan 1 PE punt.

Lees verder

Regionale bijeenkomsten financiën - meld u nu alvast aan!

In het najaar van 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën. Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Lees verder

Vergoedingentabel helpt bij vaststellen woonlasten na verduurzaming (Aedes)

Woningcorporaties vragen vaak een vergoeding van huurders voor verduurzaming in de vorm van huurverhoging. Verduurzaming leidt vaak tot een lagere energierekening. Voor huurders is vooraf niet altijd inzichtelijk hoeveel zij gaan besparen. Dat maakt het soms lastig om een vergoeding af te spreken. De vergoedingentabel uit het Sociaal Huurakkoord kan daarbij helpen. Dit schrijft Aedes op zijn website.

 

Lees verder

Uitnodiging Invited conference: 'Hoe als toezichthouder om te gaan met de dreigende disruptie'

Op 18 september a.s. is er een Invited conference met als titel “Hoe als toezichthouder om te gaan met de dreigende disruptie”. Deze conference wordt georganiseerd door de zes toezichthoudersverenigingen in de maatschappelijke sectoren. Voor VTW leden zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar. 

Lees verder

Congres VITP (toezichthouders pensioensector) over "lessons learned" - 30 september a.s.

Als lid van de VTW met belangstelling voor de pensioensector bent u van harte welkom op het jaarcongres van de VITP dat in het teken staat van "lessons learned". 

Lees verder