e-NIEUWS 23 november 2018

'De Woningwet belemmert corporaties in hun (lokale) maatschappelijke opgave' - VTW visie op de Evaluatie van de Woningwet

De maatschappelijke opgave van corporaties en het belang van de volkshuisvesting vraagt om een fundamenteel debat over de huidige woningmarkt. De Woningwet is op veel fronten een belemmering geworden, in plaats van een hulpmiddel. Dit concludeert een werkgroep van VTW leden over de Evaluatie van de Woningwet in de visie ‘Een toekomstgerichte Woningwet’. De wet legt in de optiek van de VTW “one size fits all” regels op, terwijl de regionale verschillen groot zijn en de behoefte aan maatwerk op lokaal niveau alleen maar groeit.

Lees verder

'Geef gemeenten, huurders en corporaties meer ruimte voor lokaal woonbeleid' - commissie-Van Bochove

De Woningwet heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties zich meer op hun kerntaken richten, zoals de bedoeling was. Maar de wet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren. Terwijl vooral gemeenten, huurders en corporaties het woonbeleid vormgegeven. Dat stelt de commissie-Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde.

Lees verder

‘Meer woningen voor mensen aan onderkant samenleving‘ - interview met Cornel Vader, voorzitter RvB Leger des Heils

Het Leger des Heils, dat als maatschappelijke organisatie lokaal nauw met corporaties samenwerkt, vindt dat er binnen zeven jaar voldoende goedkope sociale huurwoningen moeten zijn voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Op korte termijn kunnen tijdelijke woningen als containers soelaas bieden.

Lees verder

Stageplaatsen gezocht voor Leergang de aankomende commissaris 2018-2019

De VTW organiseert voor de zesde keer de Leergang de aankomende commissaris. De leergang die één jaar duurt (start 28 november 2018) bestaat uit zeven dagen met diverse masterclasses en een traineeship (stage) van één jaar bij een raad van commissarissen van een woningcorporatie.

Lees verder

10 Genomineerden voor VTW-Berenschotprijs voor beste RvC jaarverslag

Tien RvC's maken kans op de VTW-Berenschotprijs voor het beste RvC jaarverslag 2017. Prijzen voor de top 3 worden in de Algemene Ledenvergadering van 27 november a.s. uitgereikt. De 10 genomineerden zijn, in alfabetische volgorde:

Lees verder

'Het gaat niet om de punten, maar de ontwikkeling' - Artikel in Aedes Magazine over Permanente Educatie

Driekwart van de toezichthouders (VTW-leden) vindt het een goede zaak dat zij elk jaar minimaal vijf uur aan hun professionele ontwikkeling besteden. Bijna vier jaar is dat nu een lidmaatschapseis voor de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties. Twee leden van de PE-commissie: voorzitter Ineke Donkervoort en lid Anita van der Wal vertellen erover in een artikel voor Aedes Magazine. 
Daarnaast komen twee VTW-leden, Robert Gradus en Merel Ruiter, aan het woord over hun ervaringen met permanente educatie. 

Lees verder

Risicoparagraaf in het jaarverslag

Bijna alle woningcorporaties hebben een risicoparagraaf opgenomen in hun jaarverslag. De RJ400 schrijft voor welke elementen hierin moeten terugkomen. Accent Organisatie Advies heeft onlangs een groot aantal jaarverslagen 2017 geanalyseerd op diepgang en inhoud van deze risicoparagraaf. Als commissaris kunt u deze analyse gebruiken als benchmark om de jaarverslaglegging en de volwassenheid van het risico-management van uw corporatie kritisch te beoordelen.

Lees verder

Aedes-benchmark: betere prestaties op verduurzaming, betaalbaarheid en efficiëntie

Aedes heeft voor de vijfde keer de resultaten van de Aedes benchmark bekend gemaakt. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 13: Het honorarium van de Raad: triviaal onderwerp of splijtzwam?

Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad kwam het onderwerp beloningen aan de orde. Als voorzitter leidde u de bijeenkomst dit jaar zelf. Bij uw corporatie liggen de beloningen ruim onder de toegestane vergoeding van de beroepsregel. Omtrent de hoogte ontspon zich een fikse discussie, waarbij een aantal leden stelde dat beloning conform de beroepsregel het uitgangspunt moet zijn en andere leden vonden dat dit een maximum is en dat de Raad hier uit ideële overwegingen ook ruim onder zou moeten zitten. Hoe hier mee om te gaan?

Lees verder

Autoriteit onderzoekt risico's bij langzittende bestuurders

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) onderzoekt hoe toezichthouders omgaan met mogelijke risico’s bij langzittende bestuurders van woningcorporaties. Met dit onderzoek wil de Aw in kaart brengen of het lang aanblijven van bestuurders risico’s met zich meebrengt en hoe die worden beheerst.

Lees verder

Tweede Kamer: onderzoek haalbaarheid maatschappelijke opgaven woningcorporaties

In een breed gesteunde motie van het Tweede Kamerlid Ronnes (CDA) heeft de Tweede Kamer de regering verzocht "te onderzoeken hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn bereikt kan worden dat de volgende maatschappelijke opgaven in voldoende mate worden opgepakt: 

Lees verder

BZK: Staat van de Woningmarkt 2018

Minister Ollongren heeft de Staat van de Woningmarkt 2018 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. In de begeleidende Kamerbrief gaat ze nader in op de belangrijkste conclusies. Ze richt zich met name op de volgende verdiepende onderwerpen: de cycliciteit op de woningmarkt, het woningtekort en de verhuiskansen van diverse groepen op de woningmarkt. 

Lees verder