'De Woningwet belemmert corporaties in hun (lokale) maatschappelijke opgave' - VTW visie op de Evaluatie van de Woningwet

De maatschappelijke opgave van corporaties en het belang van de volkshuisvesting vraagt om een fundamenteel debat over de huidige woningmarkt. De Woningwet is op veel fronten een belemmering geworden, in plaats van een hulpmiddel. Dit concludeert een werkgroep van VTW leden over de Evaluatie van de Woningwet in de visie ‘Een toekomstgerichte Woningwet’. De wet legt in de optiek van de VTW “one size fits all” regels op, terwijl de regionale verschillen groot zijn en de behoefte aan maatwerk op lokaal niveau alleen maar groeit.

Weghalen knelpunten Woningwet
De VTW verzoekt om de Woningwet te verbeteren door onderstaande maatregelen:

Neveneffecten
Ook zijn er door de Woningwet neveneffecten ontstaan, die de VTW graag aangepakt ziet:

Niet alleen de letter van de wet leidt tot knelpunten, ook de stapeling van toezicht door Aw en WSW klemt. In de optiek van de VTW is risicogericht extern toezicht complementair aan goed intern toezicht.

Volkshuisvestelijk toezicht
In de wet is het volkshuisvestelijk toezicht op lokaal niveau belegd, maar komt dit nog niet goed uit de verf. Hier kan het intern toezicht een grotere rol spelen als maatschappelijk aandeelhouder. De minister zou in samenspraak met de volksvertegenwoordiging een landelijke visie op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening moeten ontwikkelen.

Lees hier de VTW visie ‘Een toekomstgerichte Woningwet’ 

VTW werkgroep
De werkgroep bestaat uit VTW-leden Anja van Gorsel, Anja IJlstra, Annette Stekelenburg, Gerrit Willem Kamp, Heine van Nieuwenhuijze, Janine Sanders, Koen Westhoff en Marja de Bruyn. Als RvC-leden bij corporaties door heel Nederland en van verschillende grootte, zien zij de effecten van de Woningwet in de praktijk.

Lees hier het interview met twee leden van de werkgroep.


Terug