Tweede Kamer: onderzoek haalbaarheid maatschappelijke opgaven woningcorporaties

In een breed gesteunde motie van het Tweede Kamerlid Ronnes (CDA) heeft de Tweede Kamer de regering verzocht "te onderzoeken hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn bereikt kan worden dat de volgende maatschappelijke opgaven in voldoende mate worden opgepakt:

– investeringen in woningen geschikt voor ouderenhuisvesting;
– het voorzien in de behoefte aan goedkope huurwoningen voor mensen die uitstromen uit daklozen-, vrouwen- en ggz-opvang en beschermd wonen;
– het voorzien in behoefte aan woonvormen;
– het voorzien in voldoende huisvesting voor jongeren en studenten;
– de verduurzaming van de gebouwde omgeving;
– de opgave in krimpgebieden;
– het voorzien van voldoende huisvesting voor statushouders en arbeidsmigranten zonder verdringing van andere woningzoekenden;"

De minister van Binnenlandse Zaken gaat nu met de uitvoering van de motie aan de slag. 


Terug