Overzicht visitatiescores corporaties Governance: gemiddeld 6,5

11-01-2013 14:26

De VTW heeft op basis van de openbare visitatierapporten die zijn te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) een overzicht gemaakt van de scores per corporatie op het onderdeel Governance. Het betreft 130 visitaties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012 volgens de 4.0 methodiek. Hieruit blijkt dat corporaties op het onderdeel Governance gemiddeld een 6,5 scoren.

VTW-directeur Albert Kerssies: "De scores laten zien dat het intern toezicht nog niet overal voldoet aan de basisvereisten van goed intern toezicht. Wij hopen dat de betreffende Raden van Commissarissen/Toezicht die maatregelen hebben genomen of nog zullen nemen, die nodig zijn om het interne toezicht wel op het juiste niveau te krijgen en te houden."

Visitatie 4.0
Visitatie 4.0 maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier een transparant oordeel te vellen over de feitelijke prestaties van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Dit oordeel vormt zich door de Prestaties van de afgelopen vier jaar af te zetten tegen de voorgenomen Ambities in die periode (PnA), door de Prestaties af te zetten tegen de Opgaven (PnO), door de prestaties te laten beoordelen door de Belanghebbenden (PvB) en door de Prestaties af te zetten tegen de financiële mogelijkheden ofwel het Vermogen van de corporatie (PnV). Tot slot omvat de methodiek ook een oordeel over Governance: de kwaliteit van de besturing en van het interne toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van duurzame, verankerde maatschappelijke prestaties in de toekomst.

Governance
Bij Governance gaat het om de besturing (plan, check, act), het interne toezicht (functioneren RvC, toetsingskader, toepassing Governancecode) en de externe legitimatie. Het interne toezicht wordt beoordeeld in het licht van de VTW-criteria goed toeicht en de Governancecode Woningcorporaties. Bij de externe legitimatie beoordeelt de commissie het belanghebbendenmanagement. Voor al deze onderdelen geldt dat de corporatie dit zo veel mogelijk aantoont aan de hand van managementdocumenten, verslagen van vergaderingen van de raad van commissarissen, van bijeenkomsten met belanghebbenden, relevante omgevingsrapporten en/of de verwerking daarvan in eigen documenten. Verder geldt dat de corporatie een en ander aantoonbaar, beredeneerd moet kunnen verantwoorden in de visitatiegesprekken.

Scores
Uit het overzicht blijkt dat de 130 corporaties op het onderdeel Governance gemiddeld een 6,5 scoren. Tweeëntwintig corporaties scoren lager dan een 6. Vierenzeventig corporaties scoren tussen de 6 en 7. Vierendertig corporaties scoren hoger dan een 7 (een 7 is ruim voldoende; de prestatie is gelijk aan de norm), vijf hiervan zelfs hoger dan een 7,5: 

  1. Stichting AlleeWonen (8,1)
  2. Casade Woondiensten (7,8)
  3. WBV van Erfgooiers (7,8)
  4. St. Huisvesting Vredewold (7,7)
  5. Wst. De Groene Waarden (7,7)

Bekijk het overzicht van de scores per corporatie op Governance.


Terug naar overzicht

Veel gezocht