Corporaties scoren beter op Governance in 2013

21-01-2014 14:36

Woningcorporaties scoren in 2013 beter op het gebied van governance, zo blijkt uit de gegevens van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Met name de scores van het functioneren van de Raad van Commissarissen, het toetsingskader en de toepassing van de Governancecode zijn in 2013 beduidend hoger.

VTW-directeur Albert Kerssies: "Het is verheugend dat steeds meer corporaties goed scoren op de Governance onderdelen in de visitaties, met name omdat in 2013 de gevisiteerde corporaties bijna allemaal voor een tweede maal zijn gevisiteerd.”

151 visitatierapporten geanalyseerd
Van de analyse op de cijfers van de SVWN is door BDO-Raeflex Visitatiebenchmark een overzicht gemaakt op basis van 151 visitatierapporten die in 2011, 2012 en 2013 zijn uitgevoerd. volgens de 4.0 methodiek. Hieruit blijkt dat corporaties op het onderdeel Governance gemiddeld in 2013 hoger scoorden dan in 2011 en 2012. De scores in 2011 en 2012 zijn ongeveer gelijk.

Visitatie 4.0
Visitatie 4.0 maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier een transparant oordeel te vellen over de feitelijke prestaties van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Dit oordeel vormt zich door de Prestaties van de afgelopen vier jaar af te zetten tegen de voorgenomen Ambities in die periode (PnA), door de Prestaties af te zetten tegen de Opgaven (PnO), door de prestaties te laten beoordelen door de Belanghebbenden (PvB) en door de Prestaties af te zetten tegen de financiële mogelijkheden ofwel het Vermogen van de corporatie (PnV). Tot slot omvat de methodiek ook een oordeel over Governance: de kwaliteit van de besturing en van het interne toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van duurzame, verankerde maatschappelijke prestaties in de toekomst.

Governance
Bij Governance gaat het om de besturing (plan, check, act), het interne toezicht (functioneren RvC, toetsingskader, toepassing Governancecode) en de externe legitimatie. Het interne toezicht wordt beoordeeld in het licht van de VTW-criteria goed toezicht en de Governancecode Woningcorporaties. Bij de externe legitimatie beoordeelt de commissie het belanghebbendenmanagement. Voor al deze onderdelen geldt dat de corporatie dit zo veel mogelijk aantoont aan de hand van managementdocumenten, verslagen van vergaderingen van de raad van commissarissen, van bijeenkomsten met belanghebbenden, relevante omgevingsrapporten en/of de verwerking daarvan in eigen documenten. Verder geldt dat de corporatie een en ander aantoonbaar, beredeneerd moet kunnen verantwoorden in de visitatiegesprekken.

Scores
De gemiddelde scores per onderdeel per jaar zijn in de bijgevoegde tabel weergegeven. Hieruit blijkt dat op alle Governanceonderdelen de scores in 2013 hoger zijn dan in 2011 en 2012. Met name de scores van het functioneren van de RvC, het toetsingskader en de toepassing van de Governancecode zijn in 2013 beduidend hoger.

Verder blijkt dat de gemiddelde totale scores ook hoger zijn geworden; in 2013 scoorden bijna 50% van de gevisiteerde corporaties een 7 of hoger, terwijl dat in 2012 nog maar 28% was.

Dit is voor de VTW een signaal dat corporaties op de goede weg zijn qua Governance en bevestigt het beeld dat de VTW van het interne toezicht heeft door de contacten met haar leden.

Kerssies: “Er zijn ook in 2013 nog steeds een aantal raden die nog niet voldoen aan de basisvereisten van goed intern toezicht. Wij hopen dat de betreffende Raden van Commissarissen/Toezicht die maatregelen hebben genomen of nog zullen nemen, die nodig zijn om het interne toezicht wel op het juiste niveau te krijgen en te houden. De VTW zal hen daar zeker ook op aanspreken."

Bekijk het overzicht van de governance scores per corporatie voor 2011, 2012 en 2013.

Bekijk de gemiddelde governance scores per jaar.


Terug naar overzicht

Veel gezocht