e-NIEUWS augustus 2014 WNT-special

Normenkader uitvoering WNT 2014

Voor het toezicht op de uitvoering van de WNT in het jaar 2014 is door de minister van BZK een normenkader opgesteld. Dit normenkader bestaat uit een wijziging van de Regeling bezoldigingscomponenten WNT en de Beleidsregels toepassing WNT 2014. Het nieuwe normenkader treedt per 1 juli 2014 in werking.

Lees verder

Vrijwillige verlaging beloning tast overgangsrecht WNT niet aan

In de onlangs gepubliceerde wijziging Beleidsregels toepassing WNT 2014 is nu expliciet opgenomen dat vrijwillige wijzigingen in de bezoldiging die een verlaging inhouden van door het overgangsrecht gerespecteerde afspraken, geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van het overgangsrecht. Dit geldt ook voor het vrijwilig afzien van  oude afspraken over verhogingen (bijvoorbeeld indexering) die door het overgangsrecht worden gerespecteerd.

Lees verder

Wetsvoorstel WNT2

Op 1 juli 2014 heeft minister Plasterk het voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) naar de Tweede kamer gestuurd. Daarin is opgenomen dat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet méér mogen verdienen dan een minister. De beoogde inwerkingtreding van deze normverlaging is 1 januari 2015.

In 2014 bedraagt de bezoldiging (beloning, inclusief pensioenpremie en onkostenvergoeding) van topfunctionarissen nog maximaal 130 procent van een ministerssalaris; zijnde € 230.474. Het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) brengt dat per 2015 terug tot maximaal 100 procent; zijnde € 169.245, op basis van de bedragen voor 2014. Een verlaging van 27%.

Lees verder

VTW: wetsvoorstel WNT2 juridisch onrechtmatig

De VTW heeft in haar reactie op het voorontwerp WNT2 al gewezen op de grote negatieve consequenties en juridische onrechtmatigheid. De VTW ziet een parallel tussen het wetsvoorstel en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2013 (WNT-staffel). Deze is op 30 oktober 2013 door de rechtbank Den Haag buiten toepassing verklaard omdat de ministeriële regeling verder ingegreep dan nodig en topfunctionarissen onevenredig hard werden getroffen. Overleg met minister Blok heeft vervolgens geleid tot de vaststelling van een sterk verbeterde regeling voor 2014.

Lees verder

Bezoldigingsmaximum commissaris in WNT2 omhoog

De VTW is verheugd dat het bezoldigingsmaximum voor commissarissen in het wetsvoorstel WNT2 wordt verhoogd.

Lees verder

Nieuw regime voor interimmers in WNT2

Interimmers die als topfunctionaris werkzaam zijn vallen in het wetsvoorstel WNT2 vanaf de eerste twaalf maanden onder een afzonderlijke normering. Hoe deze er uit komt te zien is nog niet bekend. Vanaf de dertiende maand gelden dan de gebruikelijke WNT-normen.

Lees verder

Overgangsregeling WNT2

Voor het wetsvoorstel WNT2 wordt weer nieuw overgangsrecht ingevoerd dat wordt ‘gestapeld’ op het overgangsrecht per 1-1-2013 (voor de WNT) en 1-1-2014 (voor de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014).

Lees verder

WNT-staffel 2015

Na de zomervakantie start het overleg tussen de sector en BZK over de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (WNT-staffel). De VTW is hierbij betrokken als vertegenwoordiger van de toezichthouders.

Lees verder