Overgangsregeling WNT2

Voor het wetsvoorstel WNT2 wordt weer nieuw overgangsrecht ingevoerd dat wordt ‘gestapeld’ op het overgangsrecht per 1-1-2013 (voor de WNT) en 1-1-2014 (voor de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014).

Als geen overgangsrecht van toepassing is met betrekking tot de WNT of de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014, geldt het standaard overgangsrecht. Bestaande afspraken worden dan vier jaar lang gerespecteerd, waarna de bezoldiging in drie jaar stapsgewijs omlaag wordt gebracht tot de maximumnorm.

Als er wel eerder overgangsrecht van toepassing is wordt, volgens de Memorie van Toelichting WNT2, dit overgangsrecht  gerespecteerd en na afloop van de eerste overgangstermijn van 7 jaar dient de bezoldiging vervolgens in twee jaar te worden afgebouwd naar het nieuwe verlaagde niveau. 

Overgangsrecht voor commissarissen
Het overgangsrecht van bezoldigingsafspraken van interne toezichthouders wordt apart in ogenschouw genomen, aldus de Memorie van Toelichting WNT2. Het overgangsrecht houdt in dat op 1 januari 2013 bestaande bezoldigingsafspraken die het van toepassing zijnde maximum van 10% respectievelijk 15% (van de 100%) te boven gaan nog tot 1 januari 2017 worden gerespecteerd. Vervolgens dienen deze bezoldigingsafspraken in een periode van drie jaar tijd te worden afgebouwd tot de norm van 10% respectievelijk 15% (van 100%).

Voor de bezoldigingsafspraken die na 1 januari 2013 en voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel WNT2 zijn gemaakt en derhalve aan de 5% respectievelijk 7,5%-norm (van de 130%) voldoen, geldt dat deze met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel verhoogd mogen worden tot 10% respectievelijk 15% (van 100%).


Terug