Nieuwsbrief 13 november 2020

Nieuwe publicatie omgeving en vier nieuwe handreikingen (Financiën, Digitalisering, Visitatie en Prestatieafspraken) online

De VTW heeft een nieuwe publicatie omgeving op de website gelanceerd. Momenteel zijn daar de VTW Specials, vier nieuwe handreikingen en de Governancecode Woningcorporaties te vinden. De komende twee maanden wordt de omgeving verder aangevuld met alle reeds bestaande handreikingen en de jaarverslagen van de VTW. Alle handreikingen zijn op de site te lezen en beschikbaar als downloadbare pdf.

Lees verder

‘We willen talent een kans geven’ - RvC-voorzitter en commissaris in opleiding over opleidingsplek RvC deltaWonen

De RvC van deltaWonen biedt voor de derde keer een opleidingsplek aan voor een aankomend commissaris. Volgens RvC-voorzitter Herman Grootelaar wil de RvC van de corporatie uit Zwolle talent een kans geven dat anders niet snel op een vacature voor een RvC-lid reageert. Sander Stiekema, private banker bij ING, draait tot het voorjaar mee als commissaris in opleiding.

Lees verder

De VTW is op zoek naar leden voor werkgroepen Digitalisering, Werkgeversrol, Opgaven en middelen

De actieve input van leden is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de VTW als beroepsvereniging. De VTW vindt het belangrijk om leden zo veel mogelijk te betrekken bij onze werkzaamheden en activiteiten.

Lees verder

VTW en SVWN publiceren update ‘De commissaris en visitatie’

VTW en SVWN hebben hun gezamenlijke publicatie ‘De commissaris en visitatie’ aangepast op basis van de geactualiseerde visitatiemethodiek 6.0. die geldt sinds 1 januari 2019. In de nieuwste visitatiemethodiek is overlap met beoordelingskaders van de Autoriteit woningcorporaties en het WSW verwijderd en is het accent verlegd naar de maatschappelijke verantwoording in de lokale driehoek. De publicatie is hier beschikbaar.

Lees verder

Gezocht: Lid Commissie Governancecode Woningcorporaties

De Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft plek voor een nieuw commissielid. De onafhankelijke commissie toetst - op verzoek van belanghebbenden - het gedrag van corporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezichthouden. Aedes en VTW nodigen kandidaten met bestuurlijke ervaring in het lokale of provinciale bestuur uit om te solliciteren. Dat kan met een motivatiebrief en CV tot uiterlijk zondag 6 december 2020.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 12: Ruzie om de fusie... en wie gaat er eigenlijk over?

Jan de Windt is onlangs benoemd tot directeur van Woongemak een middelgrote woningcorporatie in een plattelandsgemeente. Na zes weken informeert hij de RvC met een eerste notitie waarin hij zijn bevindingen rapporteert. De kern van het verhaal is dat hij geschrokken is van de kwaliteit van de organisatie en ook dat de professionaliteit van enkele medewerkers op sleutelposities hem erg is tegen gevallen. Hij kondigt verder aan een fusietraject met een corporatie in een naburige gemeente voorlopig in de ijskast te willen zetten. De voorzitter van de RvC ontploft, stelt dat daarvan geen sprake kan zijn en dat de hele RvC van Woongemak dan voor paal staat. In de ogen van de RvC van de collega-corporatie, in de ogen van de wethouder en zo kan hij er nog wel een paar noemen.

Lees verder

'Van afvinken naar aanvonken' - artikel van Albert Kerssies en Marc van Rosmalen over de Governancecode Woningcorporaties

Een governancecode die ‘leeft’ in alle lagen van een woningcorporatie: bij bestuur, toezicht én medewerkers. Dat hebben Aedes en de VTW zich ten doel gesteld bij de derde actualisering van de Governancecode Woningcorporaties 2020. Marc van Rosmalen (toenmalig Aedes) en Albert Kerssies (VTW) geven inzicht in de ondersteunende aanpak die is opgezet rondom de vijf leidende principes.

Lees verder

VTW Academie: Heeft u al gedacht aan een online masterclass?

2020 loopt alweer ten einde. Zoals ieder jaar dient u als commissaris ook nu weer minimaal 5 uur te besteden aan Permanente Educatie, gericht op uw ontwikkeling als commissaris. Deze punten kunt u online registeren op de site van de VTW. Heeft u dit jaar het minimale aantal van 5 punten al behaald? Door de corona periode waar we nu in zitten, is deze uitdaging misschien wel groter dan anders.

Lees verder

Uitspraak van de Raad van State over overheveling sociale huurwoningen Vestia naar vrije sector

In 2017 heeft de minister van BZK goedkeuring verleend aan de overheveling van sociale huurwoningen van Vestia naar de vrije sector. Dit kwam voort uit de slechte financiële positie van Vestia en paste binnen het kader van de saneringsafspraken. Zes gemeenten, Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas, zijn tegen de uitspraak van de minister in beroep gegaan. In hun optiek zou de overheveling naar de vrije sector ten koste gaan van de sociale woningvoorraad in hun gemeenten.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we vijf vacatures bij vier corporaties online, bij Woonbedrijf Ieder1, Wold & Waard, Goed Wonen en twee vacatures bij TIWOS. Daarnaast wordt een lid gezocht voor de commissie Governancecode Woningcorporaties.

Lees verder

Wijziging arbeidsrechtelijke positie stichtingsbestuurder door WBTR

Op 10 november jl. is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) door de Eerste Kamer aangenomen. Een van de consequenties van de WBTR is dat de arbeidsrechtelijke positie van de stichtingsbestuurder wijzigt.

Lees verder

De Maand van het Commissariaat: exclusieve sessies met topsprekers te volgen

De hele maand november vinden wekelijks exclusieve online sessies plaats met topcommissarissen zoals Petri Hofsté, Inge Brakman en Jaap Winter.

De activiteiten in het kader van De Maand van het Commissariaat worden georganiseerd door de NCD. Tijdens de bijeenkomsten wordt onder andere gepraat over onderwerpen zoals de samenstelling van Raad van Commissarissen, toezicht op risico’s en nog veel meer. Uiteraard is er ook ruimte voor interactie tussen deelnemers en sprekers.

Lees verder