e-NIEUWS 9 maart 2018 (nr. 1)

Van de voorzitter: 'De basis op orde'

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft de governancescores van de gevisiteerde corporaties gepubliceerd. En eerlijk gezegd ben ik daar wel een beetje van geschrokken. De conclusie is dat de kwaliteit van de governance sinds 2015 stabiliseert en afgelopen jaar zelfs licht gedaald is. Dit wordt mede veroorzaakt, zo stelt de Stichting, door het relatief grote aantal kleine corporaties dat gevisiteerd is. Want met name bij een aantal kleine corporaties zit het niet goed qua governance. Maar ook bij grotere corporaties is de boel niet altijd op orde. Van de 43 gevisiteerde corporaties in 2017 hadden 12 corporaties die VTW lid zijn een onvoldoende voor één of meerdere onderdelen van de governance. 

Lees verder

Governancescores visitaties 2017: zorgen om kleine corporaties blijven

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de Governance: de kwaliteit van de besturing, het interne toezicht en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. In 2017 zijn 43 visitaties van corporaties afgerond. Uit een analyse van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) blijkt dat de prestaties van woningcorporaties op het gebied van governance sinds 2011 zijn verbeterd, maar sinds 2015 stabiliseren. In 2017 valt een lichte daling waar te nemen, al wordt dat deels veroorzaakt door het relatief grote aantal kleine corporaties dat in 2017 is gevisiteerd. Net als vorig jaar blijkt dat de governance vooral bij zeer kleine corporaties vaak onvoldoende op orde is. Zij hebben moeite om te voldoen aan de professionele eisen die tegenwoordig aan corporaties worden gesteld.

Lees verder

Evaluatie Woningwet op de website

Het ministerie van BZK is begonnen met de Evaluatie van de Woningwet 2015. Het ministerie laat onderzoek doen of de zes doelstellingen zijn bereikt, die de wet heeft beoogd bij inwerkingtreding in juli 2015. De VTW neemt deel aan de klankbordgroep van het ministerie en heeft een werkgroep ingesteld om het evaluatieproces vanuit de leden te begeleiden. 

Lees verder

NIEUW: online leeromgeving met e-kenniscolleges

Ontwikkelingen op het gebied van een digitale leeromgeving staan zeker niet stil. De VTW Academie heeft een online leeromgeving ontwikkeld met onder meer e-kenniscolleges. De combinatie van masterclasses en de nieuw ontwikkelde online leeromgeving biedt u een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen en waar reflectie gericht is op ontwikkeling. De online leeromgeving biedt u de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op de masterclass, zodat het maximale uit deze dag kan worden gehaald.

Lees verder

Reactie Marnix Norder (Aedes) op standpunt Woonbond over corporaties die winst zouden maken

Als reactie op de actie van de Woonbond over 'winst' voor corporaties en een pleidooi voor 10% huurverlaging heeft Aedes voorzitter Marnix Norder in een blog gereageerd. Hij legt op een korte en heldere manier uit hoe een corporatie in deze tijd met de financiële middelen om kan en moet gaan. VTW directeur Albert Kerssies: "De discussie over de strategie en de inzet van de financiële middelen van een corporatie is ook voor RvC's/RvT's van groot belang en komt ook regelmatig terug op de agenda. Ik ga er vanuit dat vanuit de bedoeling en toegevoegde waarde van een corporatie in de lokale setting deze discussie regelmatig wordt gevoerd. Op onze website www.toezichtmetpassie.nl is meer te lezen over werken vanuit de bedoeling van de corporatie en over de rol van het interne toezicht bij de strategie van een corporatie.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 6 'Bezint eer gij begint'

U bent door een searchbureau benaderd om te solliciteren naar een vacature in Raad van Commissarissen van een middelgrote corporatie. De corporatie heeft een forse ontwikkelingsportefeuille, die een uitbreiding betekent van ongeveer 10 procent van het huidige bezit. De wereld is niet nieuw voor u; eerder was u commissaris bij een vergelijkbare corporatie en u bent goed op de hoogte van de doelstellingen en bedrijfsvoering van de woningcorporatie. U hebt een marketingachtergrond.

Lees verder

Recensie: "Handboek Voorzitter, het geheim van goed bestuur" door Steven Schut & Casper Jaspers

De titel "Handboek Voorzitter" bracht me even terug naar mijn militaire diensttijd, waar ik als dienstplichtige het "Handboek Soldaat" kreeg uitgereikt. Ik heb het even opgezocht in mijn boekenkast. Nu ruim 40 jaar later valt me op dat er veel in staat (mooi woord: antitankraketsysteem) en dat ik indertijd vast niet alles gelezen heb.

Recensie geschreven door Simon Wessels, vicevoorzitter RvC Woningstichting Compaen te Helmond

Lees verder