e-NIEUWS december 2016 (nr. 1)

Beweging "Toezicht met passie" gelanceerd

Donderdag 24 november jl. is in de Algemene Ledenvergadering (ALV) de beweging "Toezicht met passie" gelanceerd. Deze beweging is een uitwerking van de meerjarenstrategie 2017-2020 van de VTW en de 1e fase in de verdere ontwikkeling van het intern toezicht. Samen geven we het toezicht voor de komende vijf jaar vorm.

Lees verder

Prijzen uitgereikt voor beste RvC Jaarverslag

De VTW heeft dit jaar – in samenwerking met Berenschot – voor het eerst een prijs ingesteld voor ‘het beste RvC jaarverslag’. Op 24 november jl. zijn in de ALV de winnaars bekendgemaakt: Woongenoot, Parteon en Woningstichting Valburg.

Lees verder

VTW-beroepsregel 2017 vastgesteld door ALV

De VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen is op 20 april 2015 vastgesteld door de ALV voor de jaren 2015 en 2016. Op 24 november 2016 is deze gewijzigd en vastgesteld voor het jaar 2017. De VTW-beroepsregel is voor alle leden algemeen geldig en bindend.

Lees verder

Nieuwe publicatie: 'Met het vizier op samenwerking / fusie'

In de nieuwe VTW publicatie 'Met het vizier op samenwerking / fusie' bieden wij u als toezichthouder handvatten hoe om te gaan met het zorgvuldige proces rond samenwerking en fusie van uw coporatie. Wat kunt u vanuit uw verantwoordelijkheid als lid van de RvC doen? Atrivé heeft in opdracht van de VTW deze handreiking geschreven. Deze handreiking vervangt de vorige versie.

Lees verder

Nieuwe website voor de VTW handreikingen en publicaties

De VTW bundelt alle handreikingen en publicaties vanaf nu op één overzichtelijke website. Hiermee wil de VTW een verdere stap zetten in de professionalisering van de vereniging. U kunt als lid straks alle publicaties in één overzicht zien. Stapsgewijs zullen we verwijzigen en kruiselingse links aanbrengen tussen de publicaties, zodat u een nog beter inzicht krijgt in alle relevante informatie over specifieke onderwerpen voor u als toezichthouder.

Lees verder

Registreer uw PE-punten!

In 2014 hebben leden van de VTW met elkaar afgesproken dat elk lid in de jaren 2015 en 2016 tezamen een minimum aantal PE punten behaalt, en de door hem of haar gevolgde PE-activiteiten vanaf 2015 registreert in het PE-registratiesysteem op de VTW-website. Dit is ook een voorwaarde voor het VTW-lidmaatschap. Hierdoor kan elk lid bijhouden in hoeverre hij of zij voldoet aan de 'pas toe' bepaling 1.8 Governancecode Woningcorporaties en artikel 31 lid 2 van de Woningwet. Het bestuur kan op basis van deze registratie de leden en de stakeholders informeren over de stand van zaken met betrekking tot de permanente educatie van de vereniging.

Lees verder

Interview Tom Smeulders: "Alleen je inkoopbeleid op de website zetten is onvoldoende"

Tom Smeulders is founding partner van adviesbureau Stadsruim. Daarnaast leidt hij sinds juli van dit jaar Balanshuis, dat gespecialiseerd is in energiebesparing in de woningvoorraad. Smeulders heeft jarenlange ervaring als toezichthouder in onder meer de corporatiesector en geldt daarnaast als expert op het gebied van opdrachtgeverschap. Hij werkt momenteel mee aan een Aedes/VTW-publicatie over dit thema.

Lees verder

Fictieve dienstbetrekking commissaris vervalt per 2017

De fictieve dienstbetrekking voor de commissaris komt, als de Eerste Kamer in december akkoord gaat met het Belastingplan 2017, per 1 januari 2017 te vervallen. Deze wetswijziging is een indirect gevolg van de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De fictieve dienstbetrekking kon per 1 mei 2016 al optioneel achterwege worden gelaten.

Lees verder

BDO controleert meeste corporaties

BDO is het accountantskantoor dat in 2015 door de meeste woningcorporaties werd ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties naar de marktaandelen van de accountantsorganisaties. Welk kantoor welke corporatie controleert, blijkt uit de individuele jaarrekeningen zelf.

Lees verder

Vacature directiesecretaresse VTW

De VTW is per direct op zoek naar een directiesecretaresse voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het VTW Bureau. De functie is voor 24 uur per week.

 

Lees verder