Registreer uw PE-punten!

In 2014 hebben leden van de VTW met elkaar afgesproken dat elk lid in de jaren 2015 en 2016 tezamen een minimum aantal PE punten behaalt, en de door hem of haar gevolgde PE-activiteiten vanaf 2015 registreert in het PE-registratiesysteem op de VTW-website. Dit is ook een voorwaarde voor het VTW-lidmaatschap. Hierdoor kan elk lid bijhouden in hoeverre hij of zij voldoet aan de 'pas toe' bepaling 1.8 Governancecode Woningcorporaties en artikel 31 lid 2 van de Woningwet. Het bestuur kan op basis van deze registratie de leden en de stakeholders informeren over de stand van zaken met betrekking tot de permanente educatie van de vereniging.

Als u in januari 2015 of eerder tot commissaris bent benoemd is het de bedoeling dat u voor het einde van dit jaar minimaal 10 PE-punten geregistreerd heeft. Bent u na januari 2015 tot commissaris benoemd dan geldt een minimum aantal punten naar rato (zie hiervoor de tabel op de VTW-website).

Uit het PE-registratiesysteem (peildatum 28 november 2016) blijkt dat 68 procent van de leden aan hun PE-verplichting heeft voldaan. Dit betekent dat 32 procent van de leden het voor hen geldende minimum aantal PE-punten nog niet heeft geregistreerd. Het bestuur roept deze leden op de door hen gevolgde PE-activiteiten en behaalde PE-punten zo spoedig mogelijk te registreren, doch uiterlijk voor 13 januari 2017, wanneer de PE-registratie 2015/2016 sluit.

VTW-voorzitter Guido van Woerkom: "Het is belangrijk dat commissarissen de door hen gevolgde PE-activiteiten en behaalde PE-punten registreren. Het geeft inzicht hoe commissarissen omgaan met permanente educatie, wat een van de factoren is die kunnen bijdragen aan een beter vertrouwen van de samenleving en het externe toezicht in de corporatiesector. Kees van Nieuwamerongen, directeur Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft mij verzekerd dat de Aw bij herbenoeming van een commissaris ook zal kijken naar diens invulling van de permanente educatie." 

Voor het bestuur is het niet voldoen aan de PE-verplichting door leden aanleiding om met hen in gesprek te gaan, conform de met elkaar afgesproken interne procedure handhaving lidmaatschapseisen VTW.

Ook uw PE-punten registreren?
Ga naar de VTW-website. Kies Registreer uw PE-punten in het uitklapmenu van 'Permanente educatie’ in de paarse balk links bovenaan of kies Leden Login. Log in met uw e-mailadres en wachtwoord (of klik op wachtwoord vergeten?). Kijk op de VTW-website voor meer informatie over hoe u uw PE-punten kunt registreren. 


Terug