Fictieve dienstbetrekking commissaris vervalt per 2017

De fictieve dienstbetrekking voor de commissaris komt, als de Eerste Kamer in december akkoord gaat met het Belastingplan 2017, per 1 januari 2017 te vervallen. Deze wetswijziging is een indirect gevolg van de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De fictieve dienstbetrekking kon per 1 mei 2016 al optioneel achterwege worden gelaten. 

Voor de uitvoering van de Wet op de loonbelasting is geen afzonderlijke opdrachtovereenkomst van de corporatie met de commissaris nodig. Het ontbreken van een gezagsverhouding vloeit voort uit de wet en de statuten en daarmee staat vast dat er geen sprake kan zijn van een dienstbetrekking.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het honorarium van de commissaris in beginsel niet meer verloond via de salarisadministratie van de corporatie. Als de wens bestaat het honorarium wel te verlonen via de salarisadministratie kan daarvoor worden gekozen. In het geval van deze zgn. "opting-in" moet een gezamenlijke verklaring van de commissaris en de corporatie worden ingediend bij de Belastingdienst. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Meer informatie:


Terug