e-NIEUWS mei 2016 (nr.1)

Reactie op consultatie Veegwet Wonen; wijzigingen in governance

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft in december 2015 een consultatie geopend voor de zogeheten 'Veegwet Wonen', met daarin een aantal technische wijzigingen op de Woningwet. Ook de VTW heeft gebruik gemaakt van deze consultatieronde om een aantal punten in te brengen.

Het ministerie heeft op 9 mei jl. de reactie openbaar gemaakt. Op het gebied van de governance worden een aantal voorstellen van o.a. de VTW overgenomen. De Woningwet / BTIV wordt op deze punten dus gewijzigd.

Lees verder

interview Ronald Paping, directeur Woonbond: "We zijn er nog lang niet."

Oud-vakbondsman Ronald Paping is sinds 2007 directeur van de Woonbond. Hij geeft zijn visie op de prestatieafspraken tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisatie en spreekt zich uit over de nieuwe Woningwet.

Lees verder

Congres Leiderschap op 24 november a.s. met voorafgaand drie rondetafelgesprekken

Welk type leiderschap is er tegenwoordig nodig van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties? Aedes, Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) en de VTW organiseren over dit thema in de middag van 24 november 2016 een congres voor haar leden. In juni en september 2016 vinden er drie rondetafelgesprekken plaats over het thema leiderschap die de inhoudelijke opmaat vormen voor het middagcongres. De doelgroep van dit congres zijn bestuurders en commissarissen.

Lees verder

Ontslag van een commissaris door de Ondernemingskamer

Met de invoering van de nieuwe Woningwet kan een commissaris alleen nog via de Ondernemingskamer ontslagen worden. Maar hoe ziet deze procedure er precies uit? Zijn er in conflictsituaties nog andere oplossingen dan een procedure te bedenken?

Lees verder

Het reglement financieel beleid en beheer - SOM Seminar 3 juni a.s.

Woningcorporaties moeten een financieel reglement opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Hierin wordt vastgelegd hoe u omgaat met financiering, derivaten of beleggingen, wat uw strategie is ten aanzien van financiering en risico en hoe de AO/IC van de financiële functie is ingericht.

De VTW brengt daarom graag het SOM Seminar over 'Het reglement financieel beheer en beleid' onder uw aandacht. Deze vindt plaats op 3 juni a.s. in Hilton Soestduinen.

Lees verder

Aedes publicatie: 'Steenrijk? Een baksteen is geen bankbiljet.' Woningcorporaties, marktwaardering en beeldvorming

De financiële situatie van corporaties staat regelmatig in de belangstelling. Het is een belangrijke factor voor de verwachtingen die men van corporaties heeft om te werken aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen. Corporaties zijn steeds transparant over hun financiële situatie, mogelijkheden, afwegingen en inspanningen. Dit jaar krijgen corporaties te maken met de overgang naar een uniforme manier van waardering van hun vastgoed: op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Dat brengt risico’s in de beeldvorming met zich mee. Op papier gestegen vermogens kunnen gemakkelijk leiden tot eenzijdige beeldvorming over de ‘rijkdom’ van woningcorporaties.

Lees verder

Save the date: VTW ledencongres op 23 september

Het jaarlijkse VTW ledencongres vindt dit jaar plaats op vrijdag 23 september. Reserveer alvast deze dag in uw agenda. Centraal staat dit keer: de boardroom dynamics, cultuur en gedrag, vragen en dilemma's voor het toezicht en hoe u als toezichthouder geïnspireerd kunt raken om uzelf en uw RvC / RvC verder te ontwikkelen.

Locatie, tijden en mogelijkheid om u aan te melden volgen in eind juni.

Lees verder