Reactie op consultatie Veegwet Wonen; wijzigingen in governance

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft in december 2015 een consultatie geopend voor de zogeheten 'Veegwet Wonen', met daarin een aantal technische wijzigingen op de Woningwet. Ook de VTW heeft gebruik gemaakt van deze consultatieronde om een aantal punten in te brengen.

Het ministerie heeft op 9 mei jl. de reactie openbaar gemaakt. Op het gebied van de governance worden een aantal voorstellen van o.a. de VTW overgenomen. De Woningwet / BTIV wordt op deze punten dus gewijzigd.

Benoemingstermijn commissaris
In de Woningwet (art. 30 lid 4) staat nu nog: "Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan een maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd." Hieraan worden twee zinnen toegevoegd: "De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de raad van commissarissen van dezelfde toegelaten instelling is ten hoogste acht jaar. Indien een lid van de raad van commissarissen van een fuserende toegelaten instelling, na toepassing van het bepaalde in artikel 53, toetreedt tot de raad van commissarissen van de verkrijgende toegelaten instelling, dan wordt dat voor de toepassing van dit lid niet aangemerkt als een benoeming of herbenoeming."

Met de toevoeging van de eerste zin wordt duidelijk dat een commissaris in zijn of haar leven maximaal 8 jaar bij één en dezelde corporatie toezicht mag houden. De tweede zin brengt tot uitdrukking dat een fusie geen gevolgen heeft voor de maximale zittingsduur van de commissarissen. 

Evaluatie RvC en statuten
Hierover schrijft het ministerie: "In de Woningwet is een statutaire verplichting opgenomen tot evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht. Daarbij was bepaald dat personen die commissarissen begeleiden bij het beoordelen van hun functioneren, statutair moeten worden bepaald. Zoals SVWN en VTW hebben aangegeven is het onwenselijk dat, steeds wanneer deze personen of instanties wijzigen, de statuten moeten worden aangepast. Dit vereiste is dan ook komen te vervallen; de namen van de personen hoeven daarmee niet in de statuten te worden opgenomen."

Visitatie
"Ten aanzien van visitatie is in de Woningwet in artikel 53a geregeld dat ten minste eenmaal per vier jaar een onderzoek wordt verricht bij elke corporatie ten aanzien van een aantal onderwerpen. Het Kabinet is het eens met VTW en SVWN dat visitatie een gezamenlijke verantwoording is van bestuur en raad van commissarissen. Dit is dan ook expliciet in artikel 53a opgenomen."

Overige onderwerpen
Het ministerie reageert ook op voorstellen tot wijziging op onder andere de rol van de huurders, scheiding en splitsing, het werkdomein en de toewijzing. U kunt de reactie hieronder nalezen onder 'meer informatie'.

Verdere procedure
Het wetsvoorstel is aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2017.

Meer informatie
Lees de reactie van het ministerie op de consultatie Veegwet Wonen op Woningwet2015.nl

Lees hier het wetsvoorstel na consultatie

Lees hier de inbreng van de VTW bij de consultatie (23-12-2015)


Terug