e-NIEUWS maart 2015 (nr. 2)

ILT inspecteert corporaties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat inspecties uitvoeren bij corporaties met als onderwerp de governance van de corporatie. Dit heeft de ILT in een brief aan het VTW bestuur kenbaar gemaakt. In de brief schrijft de ILT: "De inspecties hebben tot doel te beoordelen of de governance in woningcorporaties zodanig is ingericht dat risico's beheerst zijn."

Lees verder

'Een maatschappelijke verrijking voor ons toezicht'

De VTW geeft in 2015 een nieuwe impuls aan 'De aanspreekbare commissaris' en de campagne 'Wij toetsen ons toezicht'. In dit kader voert Derk Windhausen in opdracht van de VTW een aantal gesprekken met RvC's / RvT's over hoe zij omgaan met hun aanspreekbaarheid. Deze bijdrage gaat over de relatie tussen de RvC en de Raad van Advies van Brabantse Waard.

Lees verder

Overdracht woningen aan dochtermaatschappijen

De minister voor Wonen wil het voor corporaties mogelijk maken om voor de invoering van de Herzieningswet per 1 juli 2015 geliberaliseerde woningen onder te brengen in een dochtermaatschappij. In het belang van de volkshuisvesting en met het oog op de heroriëntatie op de kerntaken van corporaties wil de minister dit zorgvuldig doen.

Lees verder

Woningwet 2015: nieuwe eisen aan het interne toezicht

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 maart de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting aangenomen. De stemming was zelfs unaniem. Wel hebben de senatoren nog twee moties aangenomen: de verplichte markttoets bij erfpacht moet verdwijnen en er komt een actieprogramma voor de wooncoöperatie.
De nieuwe Woningwet 2015 treedt in werking per 1 juli 2015.

De VTW organiseert voor haar leden in juni een aantal bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Ook de themabijeenkomst voorafgaand aan de ALV van 23 juni staat in het teken van de nieuwe Woningwet. In deze bijeenkomsten wordt niet alleen ingegaan op de nieuwe eisen aan het interne toezicht, maar ook op de andere belangrijke wijzigingen en de gevolgen voor corporaties.

Lees verder

Governance scores visitaties 2014 (methode 4.0 en 5.0)

Jaarlijks publiceert de VTW de Governancescores uit de visitatierapporten. In 2014 zijn voor het eerst ook corporaties gevisiteerd volgens de nieuwe methode 5.0.

Woningcorporaties scoren in 2014 weer iets beter op het gebied van governance, zo blijkt uit de gegevens van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Het verschil in scores tussen de in 2014 volgens methode 4.0 en 5.0 gevisiteerde corporaties is vrij gering en laat ongeveer dezelfde tendens zien. Alleen voor het toetsingskader en de externe legitimering is de gemiddelde score bij methode 5.0 lager.

Lees verder

Visitaties krijgen wettelijke grondslag

Met ingang van 1 juli 2015 krijgt de visitatie van woningcorporaties een wettelijke grondslag. Op die datum treedt de nieuwe Woningwet in werking, nu de Eerste Kamer op 17 maart 2015 heeft ingestemd met het wetsvoorstel daartoe (de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting). De nieuwe Woningwet bepaalt in art. 53a dat er bij elke corporatie eenmaal per vier jaar een onderzoek wordt verricht naar de resultaten van haar werkzaamheden (prestaties), de invloed van belanghebbenden op het beleid en de kwaliteit van de governance.

Lees verder

Beleidslijn BZK: Bestuurders en commissarissen niet vrijstellen van aansprakelijkheid

De VTW heeft over de aansprakelijkheid van commissarissen veel vragen gekregen van leden. De VTW heeft hierover een jaar lang gesprekken gevoerd met het ministerie van BZK. De uitkomst is onderstaande beleidslijn.

Wanneer een woningcorporatie of een derde partij schade lijdt door het ‘handelen of nalaten’ van bestuurders of commissarissen, kunnen deze aansprakelijk worden gesteld. Woningcorporaties mogen hun bestuurders en commissarissen niet vrijstellen van die aansprakelijkheid. Dit meldt het ministerie van BZK in de Beleidslijn Vrijtekening en/of vrijwaring van bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees verder

Betaling premie aansprakelijkheidsverzekering door corporatie bezoldiging voor WNT?

Door de verplichte toepassing van de werkkostenregeling per 1 januari 2015, wordt de betaling of vergoeding door de corporatie van de premie voor een bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering door de fiscus gezien als een belaste verstrekking in natura. Dit omdat de premie betaald wordt om eventuele schade van de bestuurder of commissaris in privé te kunnen claimen. De premie wordt daarmee gerekend tot bezoldiging voor de WNT.

De corporatie kan de betaalde premie voor de aansprakelijkheidsverzekering onderbrengen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. In dat geval telt deze niet mee voor de WNT-bezoldiging.

Lees verder

Marktpresentatie IPD Corporatie Vastgoedindex 2015 (gratis toegang VTW leden)

Op 21 april 2015 organiseert MSCI de Marktpresentatie IPD Corporatie Vastgoedindex met als thema “Wat te doen nu de regels veranderen?” Topsprekers als Mark Frequin (DG Bouwen en Wonen) en Leon Bobbe van De Key leveren een bijdrage. Speciaal voor de eerste 50 aanmeldingen van VTW-leden biedt IPD gratis toegang tot dit evenement.

Lees verder