e-NIEUWS november

Vragen en antwoorden over permanente educatie voor VTW-leden

Als de Algemene Vergadering op 18 november a.s. instemt, zijn commissarissen die VTW-lid zijn met ingang van 2015 verplicht jaarlijks een minimum aantal PE-activiteiten te volgen. Met een PE-verplichting voor alle leden en een bijbehorend PE-systeem geeft de VTW gevolg aan het advies van de commissie Winter, op het deelgebied ‘permanente educatie tijdens het toezicht’. Het PE-systeem gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele commissaris maar is niet vrijblijvend.

In dit artikel zeven vragen en antwoorden over permanente educatie voor VTW-leden.

Lees verder

Reactie VTW op eindrapport Parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties

Op 30 oktober jl. maakte Roland van Vliet, voorzitter van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, het eindrapport van de commissie openbaar. De enquêtecommissie stelt een samenhangend pakket van achttien maatregelen voor. In dit artikel een eerste reactie van de VTW op het rapport 'Ver van huis'.

Lees verder

Gewijzigde bedragen wettelijke bezoldigingsmaximum WNT voor 2015

Op 31 oktober jl. heeft de minister van BZK de gewijzigde bedragen m.b.t. het wettelijke bezoldigingsmaximum van de WNT voor 2015 gepubliceerd. Op grond van de WNT dient de huidige norm ter hoogte van 130% van de bezoldiging van een minister jaarlijks bij ministeriële regeling te worden geïndexeerd. Deze wijziging dient uiterlijk voor 1 november van het voorafgaande jaar te worden bekendgemaakt.

Het bezoldigingsmaximum van 130% bedraagt na indexering voor 2015: € 228.719 (per kalenderjaar bij een voltijdsdienstverband). Dit bedrag is als volgt vastgesteld:

Lees verder

Betrokkenheid interne toezicht bij professioneel opdrachtgeverschap

De VTW wil samen met Aedes verkennen of en hoe de betrokkenheid van het interne toezicht bij professioneel opdrachtgeverschap kan worden versterkt. Zij nodigen commissarissen uit hierover met hen in gesprek te gaan. Het gaat om een tot twee 'benen-op-tafelgesprekken'. Heeft u belangstelling om hieraan deel te nemen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Ingrid van der Kraan (E i.vdkraan@vtw.nl, T 06 - 448 120 38).

In onderstaande column gaat Margriet Drijver (lid Raad van Commissarissen Stichting Woonconcept en trekker Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap) in op het belang van professioneel opdrachtgeverschap en de rol van het interne toezicht.

Lees verder

Aedes benchmark

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 10 november jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het openbaar maken van de Aedes benchmark. Hij gaat in de brief in op welke instrumenten binnen de sector worden ingezet voor benchmarken en meldt wat de stand van zaken is omtrent het Corporatie Benchmark Centrum, het CiP en de meerdimensionale Aedes-benchmark.

Lees verder

Eindrapport - De arbeidsmarkt van interne toezichthouders onder de loep

SEOR/Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het functioneren van de arbeidsmarkt voor interne toezichthouders in de zorg, onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en cultuur. Op basis van de uitgevoerde enquête schat SEOR/Ecorys dat er in de vijf sectoren zo'n 23 duizend toezichtsplekken zijn en wordt verwacht dat vijftienhonderd plekken per jaar door nieuwe intreders moeten worden ingevuld. SEOR/Ecorys concludeert dat er voldoende personen zijn die geschikt (te maken) zijn om deze functies te vervullen en concludeert dat er geen arbeidsmarktprobleem optreed. In haar onderzoek gaat SEOR/Ecorys verder onder andere in op de WNT-norm, diversiteit en scholing.

Lees verder

Regionale bijeenkomsten CFV voor toezichthouders: november en december 2014

In november en december 2014 organiseert het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vier regionale bijeenkomsten voor toezichthouders bij woningcorporaties. Tijdens die bijeenkomsten wil het CFV met u in gesprek over de rol van het interne toezicht en hoe deze het externe (financiële) toezicht kan versterken en vice versa.

Lees verder

PKLC-seminar 27 november 2014: 'Lessen uit de parlementaire enquete woningcorporaties'

Op 27 november 2014 organiseert Pelican Key Legal Consultancy (PKLC) een seminar over de parlementaire enquête woningcorporaties.

Lees verder

VTW/VNG bijeenkomst op 12 december 2014

Op vrijdagochtend 12 december 2014 organiseert de VTW, in samenwerking met de VNG, een themabijeenkomst over de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties en de rol van de RvC hierin. De gevolgen van de novelle/Herzieningswet en de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties over dit onderwerp zullen uiteraard ook worden besproken.

Lees verder

Planning VTW-Masterclasses 2015

Ook in 2015 biedt de VTW weer Masterclasses aan. In de loop van de maand december 2014 worden de definitieve data en programma's bekend gemaakt en ontvangt u een uitnodiging met een persoonlijke link waarmee u zich online kunt inschrijven voor één of meerdere Masterclasses.

Lees verder