Vragen en antwoorden over permanente educatie voor VTW-leden

Als de Algemene Vergadering op 18 november a.s. instemt, zijn commissarissen die VTW-lid zijn met ingang van 2015 verplicht jaarlijks een minimum aantal PE-activiteiten te volgen. Met een PE-verplichting voor alle leden en een bijbehorend PE-systeem geeft de VTW gevolg aan het advies van de commissie Winter, op het deelgebied ‘permanente educatie tijdens het toezicht’. Het PE-systeem gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele commissaris maar is niet vrijblijvend.

In dit artikel zeven vragen en antwoorden over permanente educatie voor VTW-leden.

Wat betekent het PE-systeem concreet voor u als VTW-lid?
U bent verplicht de komende twee jaren minimaal 10 PE-punten te halen. Hierbij staat 1 PE-punt gelijk aan 1 vol contactuur. Voorbereiding, reistijd en netwerken in de pauze tellen dus niet mee. Verder dient u de gevolgde PE-activiteiten en behaalde PE-punten bij te houden in een besloten persoonlijke online pagina die verder alleen toegankelijk is voor de PE-commissie. Deze commissie toetst de toekenning van PE-punten, vraagt om verduidelijking als u uw verantwoordelijkheid ten aanzien van permanente educatie onvoldoende lijkt te nemen en spreekt u hierop aan.

Is er een hardheidsclausule?
U kunt op grond van bijzondere gronden en omstandigheden de PE-commissie om (geheel of gedeeltelijke) uitstel of ontheffing van de PE-verplichting verzoeken. Deze verzoeken worden alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen toegekend.

Wat als u meer PE-punten behaalt dan het minimum?
U kunt de in enig jaar behaalde PE-punten boven de PE-verplichting meenemen naar het volgende jaar.

Voor welke PE-activiteiten kunt u PE-punten behalen?
Dit kan voor PE-activiteiten gericht op het functioneren als commissaris en de ontwikkeling van competenties zoals intervisie, peer review of coaching. Ook voor PE-activiteiten gericht op vakkennis en beroepsvaardigheden op bepaalde aandachtsgebieden, kunt u PE-punten behalen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bijeenkomst over de toekomstige Herzieningswet of een workshop over board dynamics of een incompanytraining over de zelfevaluatie van de RvC.

Bent u verplicht PE-activiteiten te volgen bij bepaalde bureaus of bij de VTW?
Nee, alleen bij coaching geldt dat de coach moet zijn gecertificeerd of geregistreerd bij een beroepsvereniging. Verder bent u vrij om te kiezen bij welke PE-aanbieder u een PE-activiteit volgt, mits deze het programma, de doelgroep en de leerdoelen duidelijk omschrijft. Soms gelden nog andere voorwaarden. Zo wordt bijvoorbeeld bij intervisie o.a. de voorwaarde gesteld dat dit op systematisch wijze moet worden georganiseerd maar is uw intervisiegroep vrij om zelf een passende methode en begeleider te kiezen.

Wat als u als zorg- of onderwijscommissaris een training volgt?
PE-punten die u behaalt als commissaris binnen een andere sector kunnen worden meegeteld als de PE-activiteit ook van belang is voor uw commissariaat bij een woningcorporatie. Zo telt een introductietraining voor beginnende toezichthouders in het onderwijs bijvoorbeeld wel mee, maar een introductie over het Nederlandse zorgstelsel niet, omdat dit branche-specifiek is.

Hoe is het verdere proces?
Het PE-systeem wordt eerst besproken tijdens de themabijeenkomst op 18 november 2014. Aansluitend vindt besluitvorming plaats door de Algemene Vergadering. Omdat het voorstel alle VTW-leden raakt maar niet alle VTW-leden op 18 november aanwezig kunnen zijn, is leden de gelegenheid gegeven te reageren. De reacties die hierop zijn ontvangen worden betrokken bij de bespreking op 18 november.
Als de AV met het PE-systeem instemt, geldt vanaf januari 2015 een PE-verplichting voor leden van minimaal 10 punten over 2015 en 2016.


Terug