Gewijzigde bedragen wettelijke bezoldigingsmaximum WNT voor 2015

Op 31 oktober jl. heeft de minister van BZK de gewijzigde bedragen m.b.t. het wettelijke bezoldigingsmaximum van de WNT voor 2015 gepubliceerd. Op grond van de WNT dient de huidige norm ter hoogte van 130% van de bezoldiging van een minister jaarlijks bij ministeriële regeling te worden geïndexeerd. Deze wijziging dient uiterlijk voor 1 november van het voorafgaande jaar te worden bekendgemaakt.

Het bezoldigingsmaximum van 130% bedraagt na indexering voor 2015: € 228.719 (per kalenderjaar bij een voltijdsdienstverband). Dit bedrag is als volgt vastgesteld:

Indexatie staat los van WNT2
Deze indexatie van de huidige 130%-norm staat los van het, op 16 oktober jl. door de Tweede Kamer aangenomen, voorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2). Hierin wordt het wettelijke bezoldigingsmaximum verlaagd van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (meer informatie over de WNT2: zie de e-NIEUWS van augustus en oktober 2014 en het artikel van 17 oktober 2014).
De WNT2 is aanhangig bij de Eerste Kamer. De VTW is in gesprek met Eerste Kamerleden om de door haar geconstateerde knelpunten van het wetsvoorstel onder hun aandacht te brengen.

WNT-staffel 2015
Voor de corporaties geldt dat de bezoldiging van topfunctionarissen ook wordt gemaximeerd door de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT-staffel). De WNT-staffel voor 2015 zal voor 1 december door Blok moeten worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zodra dit het geval is zullen wij u per mail en via de VTW-website informeren.


Terug