e-NIEUWS oktober 2014 (nr. 1)

WNT: Reparatiewet, WNT-staffel 2015 en WNT2

Hieronder informeren wij u over enkele actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Reparatiewet WNT1
Op 9 september 2014 heeft minister Plasterk de Reparatiewet WNT1 en de Memorie van Toelichting op dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel, dat per 1 januari 2015 moet ingaan, bevat enkele noodzakelijke voorzieningen om de uitvoering van de WNT1 te verbeteren en enkele technische reparaties.

WNT-staffel 2015
Op 30 september jl. heeft de VTW een brief gestuurd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (WNT-staffel 2015).

WNT2
De vaste commissie voor BZK houdt ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT een rondetafelgesprek op woensdag 8 oktober a.s. De VTW is hiervoor ook uitgenodigd.

Lees verder

Stand van zaken novelle / Herzieningswet

De novelle / Herzieningswet zal waarschijnlijk later in werking treden dan de geplande datum van 1 januari a.s. Dat is de verwachting van de VTW op basis van allerlei signalen over het tijdpad van de invoering. Wat is de stand van zaken?

Op 4 september jl. was er een ronde tafelgesprek tussen de Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer en belanghebbenden, waaronder de VTW.
Hierna is een schriftelijke vragenronde geweest voor de Tweede Kamerleden aan het ministerie.  

Lees verder

Randvoorwaarden voor goed intern toezicht

De VTW heeft voor commissarissen die toezicht houden bij woningcorporaties een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goed intern toezicht geformuleerd. De handreiking 'Randvoorwaarden goed intern toezicht' beoogt de randvoorwaarden te verduidelijken en geeft commissaris handvatten voor een goede invulling van de dagelijkse toezichtspraktijk.

Lees verder

Themabijeenkomst Arbeidsvoorwaarden en pensioen bestuurder

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de pensioenwetgeving organiseerde de VTW op 26 september jl. een themabijeenkomst over 'Arbeidsvoorwaarden en pensioen bestuurder'. Ongeveer 50 commissarissen luisterden geboeid naar de, toch wel technische, inleidingen van Harald de Valck (Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties, SPW), Charlotte Jongerius (Aedes) en Henk Jan van den Bosch (Axyos, tevens lid RvC Wooninvest).

Lees verder

30 oktober 2014: MKW directeurendag in samenwerking met de VTW

Bent u RvC/RvT-voorzitter van een kleinere corporatie (5000 vhe of minder)? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de MKW directeurendag die wordt georganiseerd in samenwerking met de VTW, op donderdag 30 oktober 2014 om 12.00 uur te Kamerik.

Op deze middag willen we samen met u het gesprek aangaan over het thema 'Legitimering van woningcorporaties'. Willem van Leeuwen (voorzitter RvC Stichting Vivare) en Hildegard Pelzer (Governance Support) beginnen met een inleiding en hierna gaan we graag met elkaar in discussie.

Lees verder

31 oktober 2014: VTW-ledenbijeenkomst novelle/Herzieningswet en PEW

Op vrijdagochtend 31 oktober 2014 organiseert de VTW in Expo Houten een bijeenkomst om haar leden bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond de novelle/Herzieningswet. Hierbij zullen ook de conclusies van de PEW aan de orde komen.

Lees verder

10 november 2014: ILT-bijeenkomst risicoanalyse

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) oefent namens de minister voor Wonen en Rijksdienst het 'volkshuisvestelijk' toezicht uit op de woningcorporaties. Hiertoe heeft zij een concept risicoanalyse ontwikkeld.

Lees verder

3 december 2014: SOM-seminar 'Toezicht op Betaalbaarheid en Efficiency'

Op 3 december a.s. organiseert Seminars op Maat (SOM) de bijeenkomst 'Toezicht op Betaalbaarheid en Efficiency' voor woningcorporaties.

De Rijksoverheid vindt dat woningcorporaties zich moeten concentreren op de kerntaak: Het zorgdragen voor voldoende betaalbare woonruimte voor de huishoudens met bescheiden inkomens. Maar in veel regio’s is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen een probleem. Kan de ondersteuning rond het wonen voor de doelgroep, al dan niet in samenwerking met gemeenten, nog effectiever worden ingericht?

Lees verder

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

De Erasmus School of Accounting & Assurance (onderdeel van de Eramus Universiteit Rotterdam) biedt een programma van acht bijeenkomsten aan voor bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties. 

Lees verder