Stand van zaken novelle / Herzieningswet

De novelle / Herzieningswet zal waarschijnlijk later in werking treden dan de geplande datum van 1 januari a.s. Dat is de verwachting van de VTW op basis van allerlei signalen over het tijdpad van de invoering. Wat is de stand van zaken?

Ronde tafelgesprek 4 september 
Op 4 september jl. was er een ronde tafelgesprek tussen de Algemene commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer en belanghebbenden, waaronder de VTW. Hierna is een schriftelijke vragenronde geweest voor de Tweede Kamerleden aan het ministerie.
De Tweede Kamer was erg kritisch, onder meer op de positionering van het extern toezicht zoals in het wetsvoorstel. De antwoorden van het ministerie zijn overigens nog niet ontvangen. 

Procedurevergadering 30 september
Op 30 september jl. was er een procedurevergadering van de Algemene commissie. In een eerdere vergadering was reeds besloten dat er nu gewacht wordt op de antwoorden van de minister bij de eerder gestelde schriftelijke vragen. Deze afspraak is opnieuw bevestigd, waarbij is afgesproken dat er een extra procedurevergadering komt wanneer de antwoorden ontvangen zijn. Dan wordt gekeken naar de verdere planning van de wetsbehandeling.

Rapport Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties 30 oktober
Met de presentatie van het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties op 30 oktober a.s. in het vooruizicht, was de commissie het er over eens dat de uitkomsten van de Enquête betrokken zullen worden bij de verdere behandeling van de wet. Tot nu toe waren de coalitiepartijen VVD en PvdA voorstander van een snellere behandeling van de novelle / Herzieningswet.
Wat dit in de praktijk waarschijnlijk betekent, is dat de novelle / Herzieningswet niet op 1 januari 2015 in werking zal treden. Er is in de resterende maanden van 2014 te weinig tijd om de behandeling van de wet in de Tweede én de Eerste Kamer af te ronden.

Standpunt van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)
Het CFV heeft een uitvoeringstoets laten doen op de 'proeve van de AMvB', oftewel de uitwerking van de nadere regels uit de kaders van de novelle / Herzieningswet. Het CFV vindt dat corporaties "meer tijd (moeten) krijgen om goede scheidingsvoorstellen te maken".
Het CFV vindt het tijdpad "onrealistisch (en) niet uitvoerbaar." Tevens noemt het CFV het ontbreken van een goede verankering van het extern toezicht "verontrustend."

Voor meer informatie, zie het VTW nieuwsbericht van 1 oktober jl. 


Terug