31 oktober 2014: VTW-ledenbijeenkomst novelle/Herzieningswet en PEW

Op vrijdagochtend 31 oktober 2014 organiseert de VTW in Expo Houten een bijeenkomst om haar leden bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond de novelle/Herzieningswet. Hierbij zullen ook de conclusies van de PEW aan de orde komen.

De presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties staat gepland voor donderdag 30 oktober 2014. De VTW is verheugd dat zij prof. dr. Peter Boelhouwer (o.a. wetenschappelijk directeur OTB Delft en commissaris) en Bas Jan van Bochove (o.a. bestuurslid VTW, commissaris, oud-Tweede Kamerlid en indiener van de motie waarin werd verzocht tot het instellen van een onderzoek) bereid heeft gevonden hun reacties te geven op het eindrapport van de enquêtecommissie.

Geen openbare optredens voor behandeling Tweede Kamer
Ronald van Vliet, voorzitter van deze commissie, heeft helaas moeten terugkomen op zijn eerdere toezegging om op deze dag "heet van de naald" een toelichting te geven op het eindrapport en de aanbevelingen. De commissie heeft besloten dat er geen openbare optredens van commissieleden zullen plaatsvinden voor de behandeling van het eindrapport in de Tweede Kamer.

Erik Jan van Kempen (directeur Woningmarkt bij het directoraat–generaal Wonen en Bouwen bij het ministerie van BZK) zal de stand van zaken van de novelle/Herzieningswet schetsen en ingaan op de gevolgen van de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie voor deze wet. Op 20 juni j.l. heeft minister Blok de novelle/Herzieningswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 4 september a.s. houdt de Tweede Kamer hierover een ronde tafelgesprek met partijen uit de sector, waaraan ook de VTW zal deelnemen. Op 11 september a.s. vergadert de commissie Wonen en Rijksdienst over de novelle/Herzieningswet (schriftelijke vragenronde).

Er is tijdens de bijeenkomst volop gelegenheid tot stellen van vragen; bijvoorbeeld over wat de concrete gevolgen zijn van de novelle/Herzieningswet voor de corporaties en het interne toezicht.

Programma
09.30 – 10.00 inloop
10.00 – 11.00 Peter Boelhouwer en Bas Jan van Bochove – eindrapport PEW
11.00 – 12.00 Erik Jan van Kempen – Herzieningswet/novelle
12.00 – 13.00 lunch

Aanmelden
VTW-leden kunnen zich voor deze bijeenkomst online aanmelden via de link in de mail die ze 2 september 2014 hebben ontvangen of door het sturen van een mail naar: bureau@vtw.nl.

Pendelbusje
Voor degenen die met het OV komen zetten wij een pendelbusje in tussen station Houten en Expo Houten (van station naar locatie tussen 08.30 en 10.00 uur, van locatie naar station tussen 12.00 en 13.30 uur). Indien u van deze service gebruik wilt maken kunt u zich aanmelden via: bureau@vtw.nl.


Terug