WNT: Reparatiewet, WNT-staffel 2015 en WNT2

Hieronder informeren wij u over enkele actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Reparatiewet WNT
Op 9 september 2014 heeft minister Plasterk de Reparatiewet WNT1 en de Memorie van Toelichting op dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel, dat per 1 januari 2015 moet ingaan, bevat enkele noodzakelijke voorzieningen om de uitvoering van de WNT1 te verbeteren en enkele technische reparaties.

Het gaat om de volgende zaken:

WNT-staffel 2015
Op 30 september jl. heeft de VTW een brief gestuurd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (WNT-staffel 2015). Op grond van artikel 2.9 lid 1 WNT is het mogelijk voor relevante partijen om uiterlijk in de maand september een voorstel te doen voor de bedragen bedoeld in artikel 2.7 lid 2 WNT, die gelden voor de toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Niet vooruitlopen op toekomstige wetgeving
De VTW geeft in haar voorstel aan het niet wenselijk te vinden vooruit te lopen op toekomstige wetgeving. De WNT-staffel 2015 zal voor 1 december 2014 moeten worden vastgesteld en bekendgemaakt. De VTW verwacht dat de WNT2 dan nog niet door de Tweede en Eerste Kamer zal zijn aangenomen. In dat geval is er geen wettelijke grondslag voor een verdere verlaging van de bezoldigingsmaxima.

Lees de brief van de VTW aan de minister inzake de WNT-staffel 2015.

Ook de NVBW heeft aan de minister een voorstel gedaan over de WNT-staffel 2015. Op 8 oktober a.s. hebben VTW en NVBW overleg met BZK. Zodra de WNT-staffel 2015 door de minister is vastgesteld zal de VTW haar leden informeren.

WNT2
Op 1 juli 2014 heeft minister Plasterk van BZK de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) naar de Tweede kamer gestuurd. De WNT2 bepaalt onder meer dat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet méér mogen verdienen dan een minister. Het bezoldigingsmaximum voor commissarissen wordt in de WNT2 verhoogd. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2015.

Op 29 september jl. stuurde de minister van BZK een nota van wijziging. De nota bevat een wijziging van de hoogte van het wettelijke bezoldigingsmaximum en de daarbij behorende wijze van indexeren en voorziet in een overgangsrechtelijke bepaling met betrekking tot de AMvB inzake de maximumbezoldiging bij interim-functievervulling.

Wijziging hoogte wettelijke bezoldigingsmaximum en wijze indexeren
Voorgesteld wordt het wettelijke bezoldigingsmaximum nader vast te stellen op 100/130-ste van het huidige wettelijke bezoldigingsmaximum van € 230.474. Dit komt neer op 100/130 x € 230.474 = € 177.288, afgerond op € 178.000 (op basis van het bedrag voor 2014).

Het indexeren van dit wettelijk bezoldigingsmaximum gebeurt met het percentage, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek in het jaar van vaststelling van de ministeriële regeling heeft vastgesteld van de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid in het daaraan voorafgaande jaar.

Overgangsrecht topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Ook wordt voorgesteld overgangsrecht op te nemen voor het geval de AMvB m.b.t. de maximumbezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking niet gelijktijdig met onderhavig wetsvoorstel in werking kan treden. Zolang deze AMvB er nog niet is, blijft de huidige wettelijke regeling voor de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking van kracht. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van interne toezichthouders zonder (fictieve) dienstbetrekking.

Rondetafelgesprek
De vaste commissie voor BZK houdt, ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de WNT2 door de Tweede Kamer, een rondetafelgesprek op woensdag 8 oktober a.s. De VTW is hiervoor ook uitgenodigd.


Terug