Themabijeenkomst Arbeidsvoorwaarden en pensioen bestuurder

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de pensioenwetgeving organiseerde de VTW op 26 september jl. een themabijeenkomst over 'Arbeidsvoorwaarden en pensioen bestuurder'. Ongeveer 50 commissarissen luisterden geboeid naar de, toch wel technische, inleidingen van Harald de Valck (Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties, SPW), Charlotte Jongerius (Aedes) en Henk Jan van den Bosch (Axyos, tevens lid RvC Wooninvest).

Wijziging pensioenwetgeving
Harald de Valck ging in op het huidige pensioensysteem binnen de sector en de veranderingen per 1 januari 2015: de fiscale aftopping van de pensioenopbouw op € 100.000; de verlaging van het opbouwpercentage van het ouderdoms-, het partner- en het wezenpensioen en de verwachte ontwikkeling van de pensioenpremies.
De Valck meldde dat het SPW nadenkt over een netto pensioenregeling met werkgeversbijdrage, voor de werknemers (dit zijn er ongeveer 500, waarvan 80% bestuurder is) die geconfronteerd worden met de gevolgen van de fiscale aftopping. Hoe deze regeling er uit komt te zien is nog niet exact duidelijk. Dit hangt mede af van de AMvB die regelt dat pensioenfondsen nettopensioenregelingen kunnen uitvoeren voor werknemers met een inkomen boven de aftoppingsgrens van EUR 100.000, waarbij de ‘fiscale hygiëne’ in het fonds niet in het geding komt.

Cao-onderhandelingen
Charlotte Jongerius lichtte een tipje van de sluier op over de lopende onderhandelingen over de cao Woondiensten. Ze gaf aan dat werkgevers inzetten op versobering en een marktconform loongebouw gebaseerd op de mediaan van de 'BV Nederland'. Ook het pensioen is een belangrijk onderwerp in de cao-onderhandelingen, stelde Jongerius. Cao-partijen moeten naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving tot overeenstemming komen, want anders blijft de pensioenregeling zoals die is.

Bedrijfsregelingen afbouwen of matigen
Tenslotte deed Jongerius nog een oproep om bedrijfsregelingen waarin (extra) arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die in strijd zijn met het minimumkarakter van de cao, af te bouwen. Hierbij gaat het om afspraken over het salaris en het pensioen (ten voordelen of nadele van de werknemer) die van de cao afwijken, zoals een dertiende maand, premievrij pensioen en de salarisschalen P en hoger. Bovenmatige bedrijfsregelingen die niet in strijd zijn met de cao - zoals een bijdrage in de ziektekostenverzekering en kinderopvang, cadeauregeling, hoge kilometervergoeding woon- en werkverkeer, auto van de zaak - moeten volgens Aedes worden gematigd omdat de cao reeds goede arbeidsvoorwaarden bevat die meer dan marktconform zijn.

Acties voor de RvC
Henk Jan van den Bosch ging in op de acties voor de RvC. Voor 1 januari 2015 moet de RvC helder hebben wat er in het pensioen van zijn bestuurder - die niet onder de cao Woondiensten valt - verandert en besluiten of hij de verlaging van het pensioen wel of niet compenseert. Als de RvC besluit tot compenseren zal hij moeten weten hoe: een aanvullende nettopensioenregeling met werkgeversbijdrage, een salarisverhoging waarbij de bestuurder zelf kan kiezen hoe hij deze benut of investeren in het bevorderen van duurzame arbeid? Hierbij dient de RvC ook rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen vanuit de WNT.

Oplossingsrichtingen
Aansluitend vond een discussie plaats. Hierin werd duidelijk dat het niet mogelijk is aan RvC's een algemeen advies over de pensioenproblematiek te geven, omdat de individuele toepassing erg verschillend kan zijn. Aan de VTW werd gevraagd om voor RvC's een notitie te maken over een aantal oplossingsrichtingen. Zodra de notitie gereed is zullen wij u hier over informeren.


Terug