Nieuwsbrief 13 mei 2022

Gezamenlijk congres VTW & Aedes met aansluitend ALV op 9 juni 2022

Op 9 juni a.s. organiseren de VTW en Aedes samen een middagcongres met als titel ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’ in Fort Voordorp.

De corporatiesector staat de komende jaren voor veel urgente maatschappelijke uitdagingen. De verhuurderheffing wordt in 2023 afgeschaft en in ruil daarvoor is minister Hugo de Jong van plan om in overleg met o.a. Aedes een aantal concrete en afdwingbare afspraken te maken met de corporatiesector over nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. Er wordt dus heel veel verwacht van de corporatiesector. De vraag is of dit allemaal de komende jaren waargemaakt kan worden en of deze verwachtingen wel reëel zijn. Wat betekent dat voor woningcorporaties, hun bestuurders en toezichthouders? Minister De Jonge geeft hierop zijn visie en we gaan hierover met elkaar in discussie.


Het congres is van 16.00 tot 18.00 uur en wordt afgesloten met een buffet. Om 19.00 uur vindt voor leden van de VTW de algemene ledenvergadering plaats. Op de agenda staat o.a. de Beroepsregel 2022. Hierover hebben leden op 26 april jl. een mail ontvangen. 

Lees verder

Jubileumtour 20 jarig bestaan VTW: fysieke ontmoeting tijdens regionale bijeenkomsten en afsluitend lustrumcongres

De VTW bestaat dit jaar 20 jaar. Wij vieren dit graag samen met onze leden en belanghouders en nodigen u van harte uit voor één van de 7 regionale bijeenkomsten in de maanden juni en september en voor ons afsluitend lustrumcongres op 7 oktober.  

De rol van het intern toezicht in de corporatiesector is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dat is ook logisch, gezien alle urgente maatschappelijke vraagstukken waar corporaties nu mee worden geconfronteerd. Tijdens de jublileumtour willen wij met onze leden en belanghouders in gesprek over ‘De toekomst van het toezicht in de corporatiesector’. Belangrijke vragen hierbij zijn: Is het intern toezicht voldoende voorbereid op de complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en toekomst? Moet het intern toezicht verder worden ontwikkeld? En zo ja, hoe? 

Lees verder

Minister presenteert 2e programma Nationale Woon- en Bouwagenda: Een thuis voor iedereen

Op 12 mei jl. presenteerde minister Hugo de Jonge het programma 'Een thuis voor iedereen' aan de Tweede Kamer. Dit is het 2e van de 6 programma's onder de Nationale Woon- en Bouwagenda die onderling sterk met elkaar zijn verbonden. 

Lees verder

Participatieve leiders nodig in toezicht

Op 12 mei jl. promoveerde Tessa Coffeng. Met haar proefschrift geeft zij, vanuit een sociaal psychologisch perspectief, meer inzicht in de besluitvorming van externe en interne toezichthouders op individueel en groepsniveau.

Lees verder

VTW Academie: NIEUW online college ‘Boardroom Dynamics’

De VTW Academie heeft een nieuw online college toegevoegd aan haar aanbod. Recent is het online college ‘Boardroom Dynamics’ opgenomen in samenwerking met Hannah Bovenkerk. Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren, persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders.

Lees verder

Jaarcongres Stedelijke Transformatie op 2 juni 2022

Gebiedstransformatie kan substantieel bijdragen aan de woningbehoefte. Daarnaast kunnen transformaties zorgen voor toekomstbestendige en betaalbare woongebieden, die inclusief, gezond, duurzaam en veilig zijn. Het transformeren van bestaande stedelijke gebieden kan ingewikkeld zijn, gelet op de vele opgaven die er liggen en de kosten die met transformatie gemoeid zijn. Maar het kan wél! Zeker als we samenwerken, innoveren en kennis blijven delen.

Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni wordt besproken wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen. En worden ervaringen uitgewisseld.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 16 vacatures bij 9 corporaties online: bij De Goede Woning, Tablis Wonen, oud Vestia, Ons Huis, Stek, Lek en Waard Wonen en Oost West Wonen. Daarnaast is de VTW op zoek naar een voorzitter voor de Programmaraad van de VTW Academie.

Lees verder