Nieuwsbrief 15 januari 2021

Van de voorzitter - Uw expertise is nodig!

Allereerst wens ik u allen, namens het bestuur en het bureau, een goed en vooral gezond jaar toe. Hopelijk kunnen we elkaar dit jaar weer bij fysieke bijeenkomsten treffen! Dat hadden we graag al gedaan op 11 en 16 februari als we gaan spreken over een structurele oplossing voor Vestia. 

Lees verder

Aedes: Voorstel structurele oplossing Vestia

Woningcorporaties bespreken binnenkort een voorstel om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Vestia kan haar taken voor huurders en gemeenten pas weer waarmaken, als haar financiële probleem structureel opgelost wordt. Daarvoor zijn ook bijdragen nodig van het ministerie van BZK, de toezichthouder en het waarborgfonds. Branchevereniging Aedes heeft daarvoor samen met Vestia een plan gemaakt, mede op advies van een commissie van corporatiebestuurders. Het Aedes-bestuur legt dat voor aan haar leden, vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. 

Lees verder

Standpunt VTW over voorstel structurele oplossing Vestia

De VTW vindt het belangrijk dat er nu een structurele en duurzame oplossing komt voor de al lang slepende problematiek van Vestia. We staan achter het rapport van de Adviescommissie Vestia (ACV) en de genoemde oplossingen. De volkshuisvestelijke opgaven van Vestia kunnen met de voorgestelde oplossingen weer goed worden ingevuld, zodat de huurders van Vestia weer op een ‘normale’ wijze kunnen huren. Het is belangrijk dat de hele corporatiesector een bijdrage levert aan deze oplossing. Wij zullen onze leden hier ook op wijzen.

Lees verder

‘Toezichthouders zijn maatschappelijk aandeelhouders’ - interview met Geert van der Tang (VTOI-NVTK) en Albert Kerssies (VTW) over samenwerking

De VTW en de vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK) gaan meer samenwerken. In lokale netwerken werken organisaties, zoals corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, steeds meer samen om hun maatschappelijke opdracht te vervullen. Die ontwikkeling heeft ook gevolgen voor (intern) toezicht.

Lees verder

Zelfevaluatie RvC in Coronatijd: Uitstellen of Digitaal doen? - artikel door mr. Willem D. van Leeuwen

Afgelopen maanden stonden toezichthouders voor de vraag of ze de zelfevaluatie van de raad van commissarissen zouden uitstellen of digitaal moesten doen. Tijdens de lockdown in het voorjaar gaven vrijwel alle raden de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst en werd de zelfevaluatie in verband met het risico veelal uitgesteld. Vanaf oktober vorig jaar was fysiek bijeenkomen bijna uitgesloten. En nu zitten we in de tweede lockdown. Een fysieke zelfevaluatie kan daardoor maanden doorschuiven. De zelfevaluatie moet volgens de wet en de statuten jaarlijks plaatsvinden. Uitstel kan gerechtvaardigd zijn als er sprake is van overmacht. Maar is er in coronatijd sprake van overmacht als de zelfevaluatie ook digitaal kan?

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - Casus 1: De klant centraal... loze kreet of realiteit

Commissarissen Lies Witjes en Carlo de Leeuw hebben een bijeenkomst met het Huurdersberaad (HB), de huurdersorganisatie die hen beiden enkele jaren geleden heeft voorgedragen. Tot hun genoegen horen ze veel waardering voor de organisatie. De corporatie pakt klachten over burenoverlast goed op, mensen met betalingsproblematiek door Corona zijn prima geholpen en ook een groot onderhoudsproject was in deze moeilijke tijd uitstekend begeleid en helemaal volgens de afspraken uitgevoerd. Maar jammer genoeg was niet alles koek en ei: over het mutatieonderhoud kreeg het bestuur van het HB voortdurend klachten.

Lees verder

VTW Academie: nieuwe online masterclass 'De waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht'

Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht ontkent, zie je die diversiteit en inclusiviteit niet vaak terug binnen organisaties. In deze online masterclass, gegeven door mr.dr. Abdelilah El Barzouhi, zal uw inzicht worden verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, en dat organisaties enorme sprongen kunnen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.

Lees verder

VTW Academie: Programma masterclasses voorjaar 2021

Ook in dit nieuwe jaar is de Academie er voor u als het gaat om uw professionalisering als commissaris. Met een opleidingsprogramma vol thematieken uit de volkshuisvesting, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Reeds bestaande masterclasses zijn geactualiseerd en nieuwe masterclasses zijn toegevoegd.

Lees verder

Splitsingtool WNT-bezoldiging 2021 en stand van zaken Evaluatie WNT

De WNT-bezoldiging bestaat uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten. Op verzoek van VTW heeft WNT Advies een Splitsingstool ontwikkeld waarmee de bezoldiging voor de jaren 2020 en 2021 gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. 

Lees verder

Filosofische Denktrainingen Voorjaar 2021 (40 PE)

Hoe vaak neemt u als toezichthouder nog de tijd om te twijfelen? Om uw eigen aannames, veronderstellingen en oordelen eens fundamenteel onder de loep te nemen? Twijfelen is essentieel voor het vergaren van betrouwbare kennis. De mens beperkt zich zo vaak in zijn denken door steeds weer te vertrouwen op ingesleten denkpatronen. Filosofische training verruimt het denken en stimuleert de verwondering over de gewoonste dingen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC; op zoek naar jong en divers talent?

Op dit moment hebben we zes vacatures bij zes corporaties online. Of bent u op zoek naar jong en divers talent voor versterking van uw RvC?

Lees verder