Splitsingtool WNT-bezoldiging 2021 en stand van zaken Evaluatie WNT

De WNT-bezoldiging bestaat uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten. Op verzoek van VTW heeft WNT Advies een Splitsingstool ontwikkeld waarmee de bezoldiging voor de jaren 2020 en 2021 gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris.

U vindt de splitsingstool op onze website. (NB Het Excel-bestand maakt gebruik van macro’s en werkt daarom niet op een tablet).

Voor 2021 zijn nog twee open punten:

1) de premieverdeling over werkgevers en werknemers voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is nog onderwerp van overleg tussen cao-partijen ;

2) de gevolgen van de eindafrekening VPL. Zodra hierover duidelijkheid is wordt een aangepast splitsingstool 2021 beschikbaar gesteld.

De wijzigingen met betrekking tot de WNT blijven in 2021 beperkt tot de aanpassingen van de bezoldigingsmaxima en toevoeging van een aantal details aan bestaande regelgeving. Wat de wetgeving betreft zijn er voor 2021 geen belangrijke nieuwe veranderingen te melden.

De VTW dankt WNT-Advies 

Stand van zaken Evaluatie WNT
Het in 2018 aangekondigde wetsvoorstel Wet versterking WNT is nog niet voorgelegd aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel zouden onder andere onderaannemers in de zorgsector onder de WNT worden gebracht.

In december 2020 is de evaluatie van de WNT gepubliceerd. De WNT wordt als doeltreffend beoordeeld, maar er worden wel een tekortkomingen en knelpunten gesignaleerd. Enkele belangrijke constateringen uit de WNT evaluatie: 

Naast de drie hoofdconclusies die we al eerder met de leden hebben gedeeld, blijkt uit een nadere analyses dat:

- Het primaire doel van de WNT, het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen, wordt bereikt. De afbouw van bovenmatige beloningen loopt nog door tot en met 2022. 

- Minder dan de helft van de WNT-instellingen zou over 2018 hebben voldaan aan de openbaarmakingplicht. De WNT-verantwoording van deze instellingen is niet eenvoudig te vinden of bevat niet alle vereiste gegevens. Dit is een aandachtspunt voor instellingen en de RvT/RvC. 

- De nalevingskosten en de administratieve lasten van de WNT blijven hoog. De accountantskosten (volgens de rapportage gemiddeld € 3.400 per WNT-instelling) zijn daarbij de belangrijkste component. 

- Het bezoldigingsbegrip wordt als complex ervaren. In de evaluatie zijn een aantal suggesties voor vereenvoudiging opgenomen. 

- De eenvoud van de regeling in de corporatiesector wordt als positief punt benoemd. 

- Het onderzoek naar niet beoogde effecten, zoals de invloed van de WNT op de kwaliteit van het bestuur, de arbeidsmobiliteit en op het loongebouw leidt niet tot eenduidige conclusies.  De WNT beperkt het aanbod van geschikte kandidaten bij vacatures en belemmert de doorstroom van talent in geval van een omgekeerd loongebouw. 

De evaluatie bevat geen voorstellen om deze knelpunten op te lossen. Dit wordt verder overgelaten aan het volgende kabinet.


Terug