Nieuwsbrief 21 juni 2019

Hof van Justitie: commissaris stichting geen btw-ondernemer

Op 13 juni jl. oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap.

Lees verder

Reminder: themabijeenkomst Middenhuur en ALV op 25 juni a.s.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de themabijeenkomst over Middenhuur en/of de Algemene Ledenvergadering op 25 juni a.s.? Het kan nog! U bent als lid van de VTW hiervoor van harte uitgenodigd. In de themabijeenkomst spreken Marja Appelman, directeur Woningmarkt bij het ministerie van BZK; Cody Hochstenbach, geograaf aan de Universiteit van Amsterdam en Johan Conijn, directeur bij Finance Ideas.

Lees verder

‘We hebben als corporatie een morele opdracht’ - interview Enny van der Wiel, lid RvC Mercatus, over brede visie op duurzaamheid

Duurzaamheid gaat bij Mercatus veel verder dan de ambitie om CO2 terug te dringen. Bij de corporatie in de Noordoostpolder gaat het ook over sociale duurzaamheid, zoals leefbaarheid en armoedebestrijding, over hergebruik van materialen en over groen in de omgeving van woningen. Die integrale visie ondersteunt de RvC volledig, aldus commissaris Enny van der Wiel. 

Lees verder

Handreiking duurzame inzetbaarheid beschikbaar

Wat is de gewenste rol van bestuurders en RvC-leden is op het thema duurzame inzetbaarheid? Als we deze scherp hebben, hoe zorgen wij ervoor dat de betrokken in de sector deze rol gaan pakken?

FLOW, Aedes, NVBW en VTW hebben gezamenlijk de handreiking 'Duurzame inzetbaarheid van medewerkers' ontwikkeld. Hierin staat de wendbaarheid van de corporatie en de rol van de toezichthouder centraal. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van woningcorporaties. De handreiking biedt toezichthouders en bestuurders handvatten om hierover het gesprek te voeren. 

Lees verder

Toezicht met Passie: video Ruth Kervezee, toezichthouder bij De Key

Waarom ben je toezichthouder? Heb je passie voor de volkshuisvesting? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Ruth Kervezee geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt zij het beste advies wat zij ooit heeft gehad en geeft zij het beste advies wat zij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder

7e editie van Leergang “De aankomende commissaris”

Na zes succesvolle leergangen start de VTW Academie in het najaar van 2019 met de zevende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang die één jaar duurt bestaat uit zeven opleidingsdagen en een traineeship bij een Raad van Commissarissen van een corporatie.

Lees verder

Tweede Kamer stelt behandeling Evaluatie Woningwet verder uit; gezamenlijke brief VTW, Aedes, Woonbond en VNG

De Evaluatie van de Woningwet 2015 wordt pas na het zomerreces in de Tweede Kamer besproken. Voorlopig staat het debat gepland op 9 oktober 2019, al is er een verzoek ingediend om het debat hierover naar september te halen. De VTW vindt dit veel te laat en vindt het nieuwe uitstel van de bespreking van de Evaluatie uiterst ongelukkig. 

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 6: corporatie helpt zorgorganisatie uit de brand?

In de RvC vergadering deelt de bestuurder mee dat een zorgorganisatie fors in de financiële problemen zit. Deze zorgverlener huurt een zorgcomplex van de corporatie. Uw bestuurder meldt dat hij besloten heeft de huur substantieel te verlagen en ook voor het eerste half jaar uitstel van betaling zal geven. Hoewel het om substantiële bedragen gaat, blijft – zo verzekert uw bestuurder - uw corporatie ruimschoots binnen de normen van het WSW. De bestuurder geeft aan dat hij de zorginstantie hier al over heeft bericht.

Lees verder

Save the date: 'De governance van lokale netwerken' in het VTW ledencongres 20 september

Op vrijdag 20 september is het er weer: het jaarlijkse VTW ledencongres. Dit jaar staat 'De governance van lokale netwerken' centraal. Hoe ga je als toezichthouder om met de rol van de corporatie in de lokale setting, waarin je steeds meer met andere partners samenwerkt? Ervaar, inspireer en raak geïnspireerd door de praktijkvoorbeelden en de denkers op dit terrein. 

Lees verder

Opdrachtgeverschap in bestuurskamer op de agenda - artikel in Aedes Magazine & handreiking Opdrachtgeverschap geactualiseerd

Margriet Drijver, corporatiebestuurder, en Emile Spek, directeur Huisvesting bij het Amsterdamse ziekenhuis AMC en toezichthouder bij corporatie De Key, zijn op een missie: elke RvC moet professioneel opdrachtgeverschap op de agenda zetten. Of het nu gaat om onderhoud of duurzame innovaties. ‘Samenwerking met leveranciers wordt steeds urgenter.’

Lees verder

2e druk Canon volkshuisvesting beschikbaar

De Canon volkshuisvesting, die eind 2016 in een oplage van 11.000 exemplaren verscheen, was in twee maanden uitverkocht. Een tweede druk zat er niet meteen in, omdat de uitgever, de Vereniging Canon sociaal werk,  de boeken alleen voor een lage prijs kon leveren als er door voorintekening een gegarandeerde afzet kon worden gerealiseerd. 

Lees verder