Tweede Kamer stelt behandeling Evaluatie Woningwet verder uit; gezamenlijke brief VTW, Aedes, Woonbond en VNG

De Evaluatie van de Woningwet 2015 wordt pas na het zomerreces in de Tweede Kamer besproken. Voorlopig staat het debat gepland op 9 oktober 2019, al is er een verzoek ingediend om het debat hierover naar september te halen. De VTW vindt dit veel te laat en vindt het nieuwe uitstel van de bespreking van de Evaluatie uiterst ongelukkig. 

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer op 22 februari 2019 een brief met haar  beleidsvoornemens ten aanzien van de Evaluatie gestuurd. Het ministerie is sindsdien bezig met het verder uitwerken van diverse wetsvoorstellen die voortvloeien uit de Evaluatie. Het ministerie heeft twee wetsvoorstellen reeds uitgewerkt:
huursomstijging (wetsvoorstel 7 juni in de ministerraad aangenomen, ligt nu bij de Raad van State)
marktverkenning (wijziging BTIV, internetconsultatie tot 27 juni a.s.)  
De geplande debatten met de minister van 24 april (Woningcorporaties) en 4 juni (Evaluatie Woningwet) zijn beiden komen te vervallen. De verwachting was dat de Evaluatie van de Woningwet in september 2019 in consultatie zou gaan. Als de Tweede Kamer het debat pas in september of oktober zal voeren, wordt dat waarschijnlijk later. 

De VTW, Aedes, Woonbond en VNG hebben op 24 april een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wij gezamenlijk pleiten voor meer ruimte voor lokaal woonbeleid. Lees hier de gezamenlijke brief van de vier belanghouders.

Meer informatie en de visie van de VTW, verwoordt door de werkgroep in 'Een toekomstgerichte Woningwet', kunt u hier vinden. 


Terug