Nieuwsbrief 10 mei 2019

Toezicht met Passie: video Gustav Breuer, voorzitter RvC Vallei Wonen

Waarom ben je toezichthouder? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Ben je lokaal aanspreekbaar? Gustav Breuer, voorzitter van de RvC van Vallei Wonen geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt hij het beste advies wat hij ooit heeft gehad en geeft hij het beste advies wat hij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder

‘Goed dat er ruim aandacht voor is’ - interview met Belinda Kramer, lid RvC GoedeStede Almere, over toezicht op opdrachtgeverschap

Belinda Kramer, commissaris bij GoedeStede Almere, ziet opdrachtgeverschap als een belangrijk thema voor de RvC. Ze weet: in de bouw en onderhoud gaan grote bedragen om én de relatie met leveranciers is niet altijd gemakkelijk. Haar deelname aan de VTW-workshop over toezicht op opdrachtgeverschap heeft haar nog meer bewust gemaakt van het belang van het thema. Daarnaast ziet ze kansen voor samenwerking met andere corporaties.   

Lees verder

Leefbare wijken - nieuwe masterclass

De masterclass “Leefbare wijken” is een van de nieuwe masterclasses binnen de VTW Academie. Deze eendaagse bijeenkomst speelt in op de actuele kwesties rond leefbaarheid in de wijken.

Wat verstaan we onder leefbare wijken? Het huisvesten van kwetsbare bewoners behoort tot de kerntaak van de corporaties, maar hoe kunnen we dat realiseren met behoud van het woongenot van de andere huurders? En wat vraagt dat van de samenwerking met lokale partners zoals gemeente en zorgorganisaties? In deze masterclass nemen we de deelnemers mee in het gesprek over leefbare wijken, de rol die corporaties daarin spelen en de wijze waarop de RvC daaraan kan bijdragen.

Lees verder

Hildegard Pelzer: Reflectie op besluitvorming in de boardroom

Hildegard Pelzer heeft 25 jaar ervaring als consultant en is al ruim 15 jaar expert op het gebied van governancevraagstukken. In haar werk met toezichthouders en bestuurders combineert Hildegard haar brede strategische en organisatiekundige ervaring met haar achtergrond als psychologe. In 2019 schrijft zij elke maand een artikel voor de VTW e-NIEUWS over governancevraagstukken. In deze editie een bijdrage over reflectie op besluitvorming in de boardroom.

Lees verder

De inwijding van de Mariakapel in Zundert: naar meerstemmig toezicht door variëteit in beeld- en oordeelsvorming - Maartje de Kruijf en Marieke Prins

In de afgelopen jaren kenmerkte het toezicht op de woningcorporaties zich in de eerste plaats door het toezien op ratio’s en procedures. Zowel het interne als externe toezicht ademde een en al systeemwereld, gevoed door de nodige excessen die leidden tot het aantrekken van de teugels. Een noodzakelijke fase. Maar tegelijk een fase die ervoor zorgde dat corporaties steeds minder goed konden inspelen op de veelkleurigheid en onvoorspelbaarheid van de alledaagse werkelijkheid. Sinds een aantal jaren slaan veel corporaties een andere weg in. Terug naar de bedoeling

Lees verder

Regionale bijeenkomsten duurzaamheid

In mei en juni 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over duurzaamheid. Een aantal bijeenkomsten is overdag, een aantal is in de avonduren. Het eerste deel van het programma is bij alle bijeenkomsten gelijk; het tweede deel gaat in op de regionale praktijkvoorbeelden. Hieronder de programmaopzet, de data en locaties met aanmeldlinks:

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 4: Discussie over het profiel van de nieuwe controller

Uw corporatie is het resultaat van een fusie van enkele jaren geleden en heeft nu ruim 6000 vhe's. Een jaar geleden bent u als voorzitter toegetreden tot de raad. In de mededelingen geeft de directeur aan dat de zittende controller binnenkort met pensioen gaat en dat er binnenkort een nieuwe wordt benoemd. De vertrekkende controller was voor de fusie financieel manager van een van de twee corporaties en wordt door iedereen gezien als een uiterst bekwame vakman. En ook u was het opgevallen dat hij de meest ingewikkelde financiële vraagstukken glashelder kan duidelijk maken, maar dat zijn interesse verder nogal beperkt is.

Lees verder

Tips voor de proef verkorte procedure ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’

Begin van dit jaar is de Aw gestart met een proef verkorte procedure 'geschiktheid en betrouwbaarheid’ voor (her)benoeming commissarissen. Corporaties hebben dit snel opgepikt. Inmiddels zijn de eerste 20 aanvragen binnen. Uit de aanvragen blijkt dat zowel corporaties als de Aw nog moeten wennen aan deze gang van zaken. De betogen die de Aw ontvangt zijn wervend en onderhoudend, maar missen soms de noodzakelijke diepgang.

Lees verder

Corporatiedag 2019: zorg dat je erbij bent om de HOE bij de horens te vatten (ook voor toezichthouders!)

Aedes organiseert op donderdag 6 juni opnieuw een Corporatiedag. Een dag voor alle betrokkenen bij woningcorporaties, vol inhoud en inspiratie. Vanzelfsprekend zijn toezichthouders ook van harte welkom. Meld je aan en kies uit maar liefst 38 sessies. Ruim vijfhonderd collega's gingen je al voor. Volop gelegenheid dus om te ontmoeten en te leren. Onder andere van professor Erik Scherder over je brein. Hoe bied je de veelheid aan prikkels het hoofd?

Lees verder

Analyse van in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties in 2018

KPMG analyseert jaarlijks de in- en uitstroom van corporatiebestuurders. Onlangs verscheen de Analyse van in- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2018. Van de ruim 350 corporaties zijn 143 corporaties onderzocht. Hierbij zijn openbare bronnen gebruikt om gegevens te verzamelen zoals Aedesnet, LinkedIn, jaarverslagen en persberichten. 

Lees verder

SVWN zoekt lid Raad van Toezicht

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen de Raad van Toezicht ontstaat per 1 september 2019 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht op voordracht van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Lees verder