Leefbare wijken - nieuwe masterclass

De masterclass “Leefbare wijken” is een van de nieuwe masterclasses binnen de VTW Academie. Deze eendaagse bijeenkomst speelt in op de actuele kwesties rond leefbaarheid in de wijken.

Wat verstaan we onder leefbare wijken? Het huisvesten van kwetsbare bewoners behoort tot de kerntaak van de corporaties, maar hoe kunnen we dat realiseren met behoud van het woongenot van de andere huurders? En wat vraagt dat van de samenwerking met lokale partners zoals gemeente en zorgorganisaties? In deze masterclass nemen we de deelnemers mee in het gesprek over leefbare wijken, de rol die corporaties daarin spelen en de wijze waarop de RvC daaraan kan bijdragen.

In de middag gaat André Ouwehand specifiek in op wat we verstaan onder leefbare wijken en hoe dit altijd al heeft behoort tot de agenda van de woningcorporaties. De wijze waarop het realiseren van een leefbare buurt en wijk inhoud heeft gekregen is in de loop der tijd echter wel veranderd. En dat geldt ook voor de aard van de problemen die we in de wijken tegenkomen en de maatregelen die daarvoor een oplossing zouden kunnen bieden. We kijken terug op welke wijze dat veranderd is ten opzichte van de grootschalige wijkvernieuwing van 10-15 jaar geleden. Welke lessen kunnen we trekken uit die periode en op welke wijze zijn de condities gewijzigd? We besteden aandacht aan de vraag hoe de problematiek van leefbare wijken zich voordoet, zowel in stadswijken, maar ook in middelgrote en kleine gemeenten. Belangrijke uitgangspunten als de menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling komen aan de orde, maar ook wat het betekent voor het betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering.

In de masterclass is uitgebreid aandacht voor de gevolgen van de introductie van de nieuwe Woningwet sinds juli 2015. Die stelde strakkere kaders voor de corporatie, zowel wat betreft het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma, als de bijdrage van corporaties aan leefbaarheids- en sociale programma’s, van buurtbarbecue tot het realiseren van onderwijsgebouwen. Gelijker tijd leidde de introductie van passendheidstoets tot strakkere woonruimteverdeling en in veel gevallen daarmee ook voor een sterkere concentratie van de meest kwetsbare bewoners, mede onder invloed van alle veranderingen en extramuralisatie in de zorgsector.

Albert Kerssies gaat aan het begin van de avond in deze masterclass meer specifiek in op de betekenis van de governance van lokale netwerken van woningcorporaties in dit verband. Door de ontwikkelingen in de laatste jaren zijn corporaties niet meer automatisch het middelpunt van een lokaal netwerk. Zij zijn steeds meer één van de vele spelers geworden in een complex netwerk, met vele complexe maatschappelijke lokale vraagstukken. Een lokaal netwerk bestaat tegenwoordig uit vele maatschappelijke ondernemingen: gemeente, welzijn, zorg, wonen, onderwijs, energie, vervoer etc. De complexe lokale maatschappelijke vraagstukken moeten in gezamenlijkheid worden aangepakt. Dit vraagt om nieuwe vormen van netwerk-samenwerking en financiering en dus ook om nieuwe vormen van governance.

Daarna ronden we af met specifieke aandacht voor de rol van de RvC bij dit onderwerp waarbij ook de vraag aan de orde komt hoe RvC’s adequaat toezicht kunnen houden op de veranderende rol van de corporatie in de ingewikkelde lokale maatschappelijke netwerken, hierop goed aanspreekbaar zijn en transparant verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappijen. Met de deelnemers voeren we het gesprek hoe zij daaraan kunnen bijdragen.

Aanmelden 
Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden treft u hier: Leefbare wijken

Vragen en meer informatie
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de VTW Academie via vtw@academievoortoezichthouders.nl of 0570-760006.


Terug