e-NIEUWS 19 januari 2018 (nr. 2)

Oproep: Evaluatie van de Woningwet

Evaluatie Woningwet
Het ministerie van Binnenlandse Zaken start met de evaluatie van de Woningwet 2015. Tot de zomer vindt er onderzoek plaats en in het najaar worden de uitkomsten geduid. Volgens planning gaat de rapportage voor het einde van 2018 naar de Tweede Kamer. 
VTW neemt deel aan de klankbordgroep samen met een aantal andere belanghouders.  

Lees verder

'Het ongezegde in de boardroom' en andere bijeenkomsten en masterclasses

Bijeenkomst over het ongezegde in de boardroom
Marilieke Engbers heeft het afgelopen jaar bij een 15-tal RvC's/RvT's van woningcorporaties intensief onderzoek gedaan naar het ongezegde in de boardroom. Jaap Winter en Erik van de Loo zijn nauw betrokken bij dit onderzoek.

Op vrijdagochtend 6 april (van 10.00-12.00 uur) zal Marilieke Engbers de verrassende resultaten van het onderzoek over het ongezegde in de boardroom presenteren aan de VTW leden. De locatie is in het midden van Nederland.

Lees verder

‘Als je echt stappen wil zetten, moet je geld ter beschikking stellen’ - Interview met Leendert Odijk, commissaris 'thuis Eindhoven

Corporatie 'thuis uit Eindhoven investeert fors in duurzaamheid: 70 miljoen euro in de komende tien jaar. De raad van commissarissen houdt in de uitvoering vinger aan de pols, stelt commissaris Leendert Odijk. Zijn boodschap: 'Als je echt stappen wil zetten in duurzaamheid, moet je geld ter beschikking stellen.'

Lees verder

Bas van der Velde lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht VTW

Met ingang van 1 januari 2018 is drs. S.J.L. (Bas) van der Velde benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Lees verder

Toezicht met Passie: het vervolg

De VTW is gestart met de vervolgfase van de beweging 'Toezicht met Passie'.
Het is voor alle VTW leden van belang dat ze kennis hebben gemaakt met de ideeën van Toezicht met Passie en indien mogelijk toepassen in hun eigen RvC/RvT.

Lees verder

Recensie: 'Toeschouwer of Toezichthouder, 10 vragen van toezichthouders aan bestuurder (Rolf Robbe & Albert Verhoeff)

Recensie Toeschouwer of Toezichthouder, 10 vragen van toezichthouders aan bestuurder
Auteurs: Rolf Robbe & Albert Verhoeff

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat goed toezichthouden inhoudt, gaat de aandacht steeds meer uit naar de interactie tussen toezicht en bestuur. In diverse governancecodes, in statuten en andere regelgeving ligt vast wat van toezichthouders wordt verwacht. Maar minstens even relevant is wat er in vergaderingen van toezichthouders en bestuurders gebeurt, hoe ieder haar/zijn rol invult en hoe de kwaliteit van het toezicht in de praktijk beoordeeld kan worden.

Lees verder

Inspiratiegroepen 2018

VTW biedt haar leden net als in eerdere jaren, in 2018 de mogelijkheid om deel te nemen aan een inspiratiegroep. Het doel van de inspiratiegroepen is om onder begeleiding van een inspirerende moderator in kleinere groepen te werken aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do's en de dont's in de praktijk van commissarissen.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 5: Een signaal vanuit de OR

Over de rubriek Toezicht in de praktijk
In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is nu juist aan de commissarissen om daar op door te vragen. De behandelaars van deze casus hebben niet de pretentie de enige oplossing te hebben gegeven.

Een signaal vanuit de OR

Lees verder

Passende evaluaties voor raden van toezicht

Raden van toezicht en raden van commissarissen dienen ieder jaar hun functioneren te evalueren. Eéns in de twee of drie jaar dient dat te gebeuren met een externe deskundige. Vrijwel nergens is te vinden waar de evaluaties uit moeten bestaan. Er is een boeiend palet aan praktijken en instrumenten ontstaan waarbij het steeds de vraag is welke insteek of procedure goed is. In onderstaand artikel bundelen auteurs Goos Minderman, Willem van Leeuwen en Marianne Luyer enkele ervaringen en proberen zij een overzicht te geven van de gevolgde procedure in de semipublieke sectoren.

Lees verder

Geactualiseerde handreikingen

Eind 2017 heeft de VTW nog een aantal handreikingen geactualiseerd. Deze zijn ook te vinden op onze website VTW Publicaties. Graag brengen wij deze publicaties nogmaals onder uw aandacht. Het gaat om de volgende handreikingen:

Lees verder

Nieuwe website over WNT

Onlangs is de website http://www.wntgids.nl/ gelanceerd over de Wet Normering Topinkomens (WNT). De website  bevat veel informatie over de werking van de WNT, geeft antwoorden op vaak voorkomende vragen en bevat tips voor WNT-vraagstukken en het beheersen van de administratieve WNT-lasten.

Lees verder