Oproep: Evaluatie van de Woningwet

Evaluatie Woningwet
Het ministerie van Binnenlandse Zaken start met de evaluatie van de Woningwet 2015. Tot de zomer vindt er onderzoek plaats en in het najaar worden de uitkomsten geduid. Volgens planning gaat de rapportage voor het einde van 2018 naar de Tweede Kamer. 
VTW neemt deel aan de klankbordgroep samen met een aantal andere belanghouders. 

Oproep aan de leden
De VTW wil u als lid graag betrekken bij onze inbreng voor de klankbordgroep van het ministerie. Hiertoe willen we een werkgroep van leden instellen om ons gedurende de looptijd van het evaluatietraject te voeden met uw ervaringen en suggesties. Interesse? Stuur dan een e-mail aan Hans Geurts, beleidsmedewerker Public Affairs & Communicatie: h.geurts@vtw.nl. Voor meer informatie: 06 46 87 99 28.

We zoeken zeven leden voor deze werkgroep. Bij de selectie houden we rekening met m/v verhouding, geografische spreiding en corporatiegrootte. We verwachten dat de werkgroep zo'n 3-4 keer bij elkaar komt. De eerste keer zal het op het VTW kantoor in Zoetermeer zijn. In overleg met de werkgroepleden kunnen ook andere locaties in het land gekozen worden. U kunt u voor deze werkgroep aanmelden tot 1 februari a.s.

Observaties VTW
Bij de parlementaire behandeling van de wet was de bedoeling om de positie van het intern toezicht in een aantal opzichten te versterken. In de praktijk zien we dat de externe toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties, te veel op de stoel van het interne toezicht is gaan zitten. Ook de administratieve lasten voor corporaties zijn (mede) hierdoor erg toegenomen.

Tegelijk moet het intern toezicht zelf ook meer vanuit de bedoeling van de corporatie toezicht gaan houden. De VTW heeft hiervoor de beweging Toezicht met Passie gestart. Het interne toezicht moet vanuit de bedoeling veel meer moed tonen om richting het externe toezicht en de lokale belanghouders te staan voor de corporatie en de (kern)taken van de corporatie.

De governance audits die de Aw in 2017 heeft uitgevoerd bij alle corporaties moeten de basis zijn voor een veel meer risicogericht extern toezicht. Geef de RvC's/RvT's waar het goed gaat veel meer ruimte en vrijheid om zelf toezicht te houden. 

De rol van het interne toezicht bij het lokale volkshuisvestelijke toezicht kan ook veel steviger. Hier moet het interne toezicht zelf veel meer aan werken. Via de lokale driehoek (corporaties, gemeenten en huurdersverenigingen) kan het interne toezicht veel meer en gerichter informatie ophalen en toezicht houden.

Heeft u geen tijd voor de werkgroep, maar wel ideeën of suggesties die u wilt delen? Laat het aan Hans Geurts weten via h.geurts@vtw.nl.


Terug