e-NIEUWS januari 2016 (nr. 1)

Interview Riek Goodijk - "Meer focus op het inhoudelijke debat"

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk is senior consultant bij GITP Bestuur en Toezicht en houdt zich onder meer bezig met onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter-)nationale corporate governance, stakeholdermanagement en medezeggenschap. Ook is hij sinds mei 2015 als bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees verder

Profielschets: voorzitter VTW

In de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2016 neemt Heino van Essen afscheid als voorzitter van de VTW. De heer Van Essen is dan acht jaar voorzitter van het bestuur geweest. In verband met zijn aftreden is de VTW op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Lees verder

Leidraad voor opstellen Verslag van de Raad van Commissarissen

Ieder jaar legt u in het Verslag van de RvC verantwoording af aan de maatschappij over de wijze waarop u toezicht heeft gehouden op uw corporatie. Om u daarbij te ondersteunen, biedt de VTW u de ‘Handreiking: Het Verslag van de RvC’ aan. Deze handreiking is geschreven door Oscar Toebosch in opdracht van de VTW en wordt uitgegeven als webpublicatie.

Lees verder

Professioneel opdrachtgeverschap en intern toezicht - bijeenkomst 25 februari a.s.

De VTW en Aedes gaan gezamenlijk bijeenkomsten organiseren over het opdrachtgeverschap en de rol van het interne toezicht daarbij. De eerste bijeenkomst is op donderdag 25 februari a.s. Opdrachtgeverschap is vastgesteld in de Governancecode 2015 en een belangrijke component in het terugdringen van de bedrijfslasten. 

Lees verder

Masterclass programma 2016

De VTW biedt haar leden ook voor de eerste helft van 2016 een mooi masterclassprogramma aan, expliciet gericht op woningcorporaties, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en aansluit bij recente ontwikkelingen. Leden van de VTW hebben hier reeds een e-mail over ontvangen.

Lees verder

Stand van zaken Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel schaft de VAR af en zorgt er onder andere voor dat de organisatie (de woningcorporatie) een inhoudingsplicht krijgt voor de loonheffing voor de toezichthouders. Dit leidt tot ongewenste gevolgen voor toezichthouders met een eigen (persoonlijke) vennootschap. 

Lees verder

Aedes publiceert CiP gegevens 2015

Brancheverening Aedes heeft de volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2014 gepubliceerd op de website. De digitale rapportage biedt per woningcorporatie inzicht in de belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW).

Lees verder