e-NIEUWS december 2015 (nr. 2)

Fijne feestdagen!

Het bestuur en de bureaumedewerkers wensen iedereen fijne feestdagen en een goed en gelukkig 2016!

Lees verder

Leidraad voor opstellen Verslag van de Raad van Commissarissen

Ieder jaar legt u in het Verslag van de RvC verantwoording af aan de maatschappij over de wijze waarop u toezicht heeft gehouden op uw corporatie. Om u daarbij te ondersteunen, biedt de VTW u de ‘Handreiking: Het Verslag van de RvC’ aan.

Lees verder

Externe begeleiding RvC-zelfevaluatie door commissaris

Een jaarlijkse en stevige RvC-zelfevaluatie met regelmatig externe begeleiding, is een noodzakelijk goed en één van de randvoorwaarden voor goed intern toezicht. Niet alleen omdat het volgens de Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet moet, maar eerst en vooral omdat er geen andere instantie is die het functioneren van het interne toezicht beoordeelt.

Lees verder

Wilt u meewerken aan de nIeuwe handreiking fusievoornemens?

De handreiking ‘fusievoornemens beoordeeld’ van de VTW dateert alweer uit 2008. Inmiddels is de wereld om ons heen veranderd en zijn fusievoornemens in een ander daglicht komen te staan. Dit geldt zeker met de komst van de nieuwe Woningwet en navenant het beoordelingskader vanuit de Autoriteit Woningcorporaties. Alle reden dus om de handreiking te actualiseren, waarbij een pragmatisch insteek voorop staat (direct toepasbaar). We hebben Atrivé in de personen van Robert van Bendegem en Gerrit van Vegchel hiertoe opdracht gegeven, waarbij we het palet van fusie verbreden met samenwerkingsinitiatieven- en vormen. We sluiten hiermee aan op hetgeen we in de praktijk zien en meemaken.

Lees verder

Masterclasses 2016

De VTW biedt haar leden ook voor de eerste helft van 2016 een mooi masterclassprogramma aan, expliciet gericht op woningcorporaties, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en aansluit bij recente ontwikkelingen. Leden van de VTW hebben hier een e-mail over ontvangen.

Lees verder

Sectorbeeld 2015: Woningcorporaties efficiënter en doelmatiger

De financiële positie van woningcorporaties ontwikkelt zich positief. De sector in zijn geheel staat er goed voor al bestaan er grote verschillen tussen corporaties. Het vermogen is eind 2014 beperkt toegenomen t.o.v. 2013. Eind 2014 lag zowel de verhouding van het eigen vermogen en het totaal vermogen (solvabiliteit) als de mate waarin corporaties hun lopende financiële verplichtingen uit de kasstromen kunnen betalen ruim boven de norm die de Autoriteit woningcorporaties hanteert. In de komende jaren blijven de verwachtingen gunstig. Uit de meerjarenverkenning blijkt dat op sectorniveau geen belemmeringen zijn om de geplande (des)investeringsprogramma’s uit te voeren. Dit is te lezen in het Sectorbeeld 2015 dat minister Blok vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder

'Een topbaan zonder topsalaris' - NRC Next over effecten Wet Normering Topinkomens

"Wie zegt zijn baan op voor een baan met minder salaris? De beloning van nieuw benoemde bestuurders van woningcorporaties is sinds twee jaar gebonden aan strenge normen. De zittende bestuurders krijgen royaal de tijd om te wennen aan minder salaris: dat behouden ze vier jaar, daarna wordt die in drie jaar afgebouwd. Een van de gevolgen, merken headhunters en andere deskundigen, is dat de komst van vers bloed stokt."

Lees verder

WNT rapportage 2014 van BZK vergeleken met eigen uitvraag

Deze week heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de evaluatie van de WNT over 2013-2015 en de jaarlijkse analyse van de Wet Normering Topinkomens openbaar gemaakt. De jaarrapportage gaat over het jaar 2014. Hieruit blijkt dat toezichthouders in de corporatiesector in 2014 een gemiddelde bezoldiging van 7.120 euro hebben ontvangen. Van de 1859 toezichthouders verdienen er 774 meer dan de norm. Dat is 42 procent.

Lees verder