e-NIEUWS oktober 2015 (nr. 2)

Gevolgen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) voor toezichthouders

Op 2 juli jl. heeft de Tweede Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) aangenomen. Dit wetsvoorstel schaft de VAR af en zorgt er onder andere voor dat de organisatie (de woningcorporatie) een inhoudingsplicht krijgt voor de loonheffing voor de toezichthouders. Dit leidt tot ongewenste gevolgen voor toezichthouders met een eigen (persoonlijke) vennootschap. De VTW werkt samen met Deloitte aan een oplossing voor dit probleem en wil een voorstel doen om de negatieve consequenties weg te nemen.

 

 

Lees verder

Albert Kerssies: "Aangescherpte governanceregels in Woningwet frustreren intern toezicht woningcorporaties."

Op 17 oktober jl. publiceerde het Financieele Dagblad een opinieartikel van VTW directeur Albert Kerssies over de positie van het intern toezicht. Hieronder een uitgebreidere versie van dat artikel, waarin Kerssies met name ingaat op de uitholling van het intern toezicht en de 'fit en proper toets'.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst op 24 november a.s.

Als lid van de VTW bent u hartelijk welkom bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de voorafgaande themabijeenkomst op 24 november a.s. De themabijeenkomst staat in het teken van de meerjarenstrategie 2017-2020. In de ALV wordt het jaarplan 2016 en de begroting 2016 vastgesteld. Ook staat de herbenoeming van het bestuurslid mw. Bakker-van den Berg en de voordracht voor een nieuw bestuurslid op de agenda. 

Lees verder

Interview Marien de Langen: “Toezichthouders krijgen het behoorlijk voor de kiezen met de nieuwe Woningwet.”

Marien de Langen is bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot en voorzitter van De Vernieuwde Stad. Het platform van grote corporaties vertegenwoordigt ruim een derde van de sociale huursector in Nederland. “Toezichthouders krijgen het behoorlijk voor de kiezen met de nieuwe Woningwet.”

 

Lees verder

Wat zijn uw ervaringen met de fit en proper toets?

Sinds 1 juli jl. moeten toezichthouders de fit en proper toets afleggen bij hun benoeming of herbenoeming. De VTW vindt dat een 'geschiktheidstoets'  echt toegevoegde waarde moet hebben. Uit de feedback die wij van leden ontvangen, krijgt de VTW de indruk dat de fit en proper toets eigenlijk vooral het werk van de RvC overdoet.

Lees verder

Strategische sessie voor toezichthouders bij grote corporaties

De VTW is in gesprek met een aantal RvC's van de grotere corporaties om de wensen over de inzet / activiteiten van de VTW voor de commissarissen van grote corporaties op te halen. Eén van de uitkomsten van deze gesprekken die al hebben plaatsgevonden, is dat er behoefte bestaat aan een extra ledenraadpleging over de concept meerjarenstrategie 2017-2020 met name gericht op de wensen van de grotere corporaties (>20.000 vhe). De extra ledenbijeenkomst zal in december 2015 worden georganiseerd. Zodra de datum bekend is zullen de leden hiervan op de hoogte worden gesteld.

Lees verder