Gevolgen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) voor toezichthouders

Op 2 juli jl. heeft de Tweede Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) aangenomen. Dit wetsvoorstel schaft de VAR af en zorgt er onder andere voor dat de organisatie (de woningcorporatie) een inhoudingsplicht krijgt voor de loonheffing voor de toezichthouders. Dit leidt tot ongewenste gevolgen voor toezichthouders met een eigen (persoonlijke) vennootschap. De VTW werkt samen met Deloitte aan een oplossing voor dit probleem en wil een voorstel doen om de negatieve consequenties weg te nemen.

Afschaffen VAR en model dienstbetrekking in het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel voert een systeem in waarbij de Belastingdienst aan de hand van (model)overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de voorkant zal beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking voor de loonheffingen. Deze modelcontracten sluiten enkel de echte dienstbetrekking uit en niet de fictieve dienstbetrekking van de commissaris als bedoeld in de Wet Loonbelasting. Voor commissarissen heeft de Wdba tot gevolg dat zij vanaf 1 april 2016 via de loonadministratie van de organisatie waarop zij toezicht houden, moeten worden uitbetaald onder inhouding van loonheffing en afdracht van werkgeversheffing Zvw. Commissarissen blijven daarnaast, ook onder de Wdba, voor de btw ondernemer. De invoering van de Wdba heeft hier geen invloed op. Er ontstaat daarmee dan ook een discrepantie tussen de btw- en de loonheffingwetgeving.

Dit betekent dat een commissaris met een (persoonlijke) vennootschap een factuur stuurt vanuit deze (persoonlijke) vennootschap met daarop de afgesproken bezoldiging voor zijn toezichthouderswerkzaamheden. De hele nota vormt omzet voor de (persoonlijke) vennootschap. De organisatie waar de commissaris toezichthouder is, moet deze bezoldiging via de loonadministratie uitbetalen, waardoor de (persoonlijke) vennootschap een netto lager bedrag ontvangt en in beginsel een vordering krijgt op de commissaris.

Het zorgt voor een toename van de administratieve lasten voor de toezichthouder en de corporatie en zorgt voor verwarring met betrekking tot heffingen en afdrachten. Dit vindt de VTW ongewenst en daarom is met Deloitte gewerkt aan een oplossing, die waarschijnlijk ligt in de doorbetaaldloonregeling.

Voordelen van de doorbetaaldloonregeling:
- De commissaris hoeft niet in de loonadministratie van de organisatie waarop hij toezicht houdt, opgenomen te worden
- De factuur die vanuit de (persoonlijke) vennootschap wordt verstuurd, kan volledig worden betaald (zonder inhouding van loonheffing)
- Door gebruik te maken van de doorbetaaldloonregeling, vindt een betere aansluiting plaats met de Wet Inkomstenbelasting waardoor er minder correcties achteraf plaats zullen vinden
- De organisatie waarvan de commissaris toezichthouder is, hoeft geen werkgeversheffing Zvw af te dragen. De (persoonlijke) vennootschap houdt over het loon dat wordt uitbetaald de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in.

Traject
Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer, waar het voorstel op 27 oktober jl. besproken zou worden. Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer daarvoor echter verzocht om de besluitvorming over het wetsvoorstel uit te stellen. In plaats van de beoogde datum van 1 januari, wil Wiebes de wet nu per 1 april 2016 invoeren. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het traject nu verder verloopt. De VTW is met Deloitte bezig met voorstellen om hetzij in een aangepaste Wdba, hetzij in andere (belasting)wetgeving de negatieve gevolgen van de huidige Wdba weg te nemen. Op dit onderwerp treedt de VTW volgens afspraak ook op namens de NVTZ (zorg) en VTOI (onderwijs) en NVTK (kinderopvang).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans Geurts, beleidsmedewerker Public Affairs via h.geurts@vtw.nl of 030 2525762.


Terug