e-NIEUWS juni 2015 (nr. 2)

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 gepubliceerd

Vandaag is het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het Staatsblad gepubliceerd. In de Algemene Maatregel van Bestuur zijn een groot aantal artikelen uit de Woningwet 2015 nader uitgewerkt. Het Besluit vervangt het huidige Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en treedt per 1 juli 2015 in werking.

 

Lees verder

ILT maakt beschrijving beoogde procedure fit en proper test bekend

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

Lees verder

Interview met Frank van Min, Wolf Huisvestingsgroep Amsterdam

Frank van Min is oprichter en directeur van Wolf Huisvestingsgroep in Amsterdam. De organisatie verhuurt en beheert (corporatie)woningen in heel Nederland en adviseert onder meer op het gebied van bedrijfsprocessen, automatisering en tijdelijke huurcontracten.

Lees verder

Veelgestelde vragen over staatssteun woningcorporaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Q & A gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de staatssteunregeling voor woningcorporaties, de aanbestedinsgplicht van woningcorporaties voor maatschappelijk vastgoed en de toewijzingsregels.

 

 

Lees verder

Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie

Leden van VTW en Aedes kunnen gebruik maken van de 'Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie’. Deze is opgesteld in verband met relevante wijzigingen in het arbeidsrecht op grond van de Wet werk en zekerheid (WWZ), de Herzieningswet, de Werkkostenregeling en de veranderde pensioenwetgeving.  

 

Lees verder

"Verdere beperking autonomie WSW"

Op 1 juni jl. schreef minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een brief aan de Tweede Kamer over zijn plannen met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De VTW heeft aan twee leden van onze vereniging, Gerard Erents en Koos Parie, experts als het om het WSW gaat, gevraagd of zij hun visie willen geven over deze stap van de minister.

 

Lees verder

Benchmark uw zelfevaluatie met behulp van BoardResearch

De VTW en BoardResearch zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarmee Raden van Commissarissen van woningcorporaties in staat worden gesteld hun eigen functioneren te spiegelen aan een relevante vergelijkingsgroep van andere woningcorporaties.

Lees verder