ILT maakt beschrijving beoogde procedure fit en proper test bekend

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.
De Autoriteit Woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en proper-toets’’) van de beoogde kandidaten uit. De eisen daartoe staan in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV 2105), artikel 19 en de bijbehorende bijlagen met competenties en antecedenten. In een ministeriële regeling worden voorschriften rond de zienswijze gegeven.

Vooruitlopend hierop heeft ILT een korte beschrijving bekend gemaakt van de beoogde procedure en de informatie die de corporatie moet aanleveren.

Deze vindt u op: http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/woningcorporaties/goedkeuringen/index.aspx


Terug