Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie

Leden van VTW en Aedes kunnen gebruik maken van de 'Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie’. Deze is opgesteld in verband met relevante wijzigingen in het arbeidsrecht op grond van de Wet werk en zekerheid (WWZ), de Herzieningswet, de Werkkostenregeling en de veranderde pensioenwetgeving.  

De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de actuele Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Volkshuisvesting direct van toepassing zijn. De handreiking is niet bedoeld voor situaties waarop het overgangsrecht van de WNT toepassing is.

Mocht u vragen hebben over de handreiking dan kunt u contact opnemen met Ingrid van der Kraan, beleidsmedewerker VTW (M 06 44812038, E i.vdkraan@vtw.nl).

Download:

 


Terug