Nieuwsbrief 11 juni 2021

Van de voorzitter - meld u aan voor de online themabijeenkomst Betaalbaarheid op 22 juni a.s.

VTW-voorzitter Guido van Woerkom vertelt in deze video waarom u van harte bent uitgenodigd als deelnemer aan de themabijeenkomst over betaalbaarheid op 22 juni a.s.

Lees verder

‘Dialoog over prestatieafspraken van toegevoegde waarde’ - interview met Jos Koffijberg over essay 'Dynamiek in lokale driehoek'

Niet de prestatieafspraken zelf, maar het goede gesprek over die afspraken levert de meeste toegevoerde waarde op voor de lokale volkshuisvestelijke opgave. Dat stelt adviseur Jos Koffijberg die samen met bestuurskundige Hans de Bruijn een essay schreef over de dynamiek in de lokale driehoek, in opdracht van de stichting Visitatie Woningcorporaties (SVWN).

Lees verder

VTW Academie: Najaarsprogramma is beschikbaar

Het najaarsprogramma van de VTW Academie is beschikbaar. De VTW Academie biedt u dit najaar wederom een actueel en uitdagend programma, waarin ook fundamentele thema’s niet ontbreken. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de afgelopen periode voor uw corporatie? Welke scenario’s liggen er en welke kansen komen naar voren? Wat heeft de tijd van digitaal contact betekend voor de relatie tussen raad en bestuur en met diverse stakeholders zoals huurders? En niet onbelangrijk, hoe geven we nog meer handen en voeten aan thema’s als leefbare wijken en betaalbaarheid van huurwoningen?

Lees verder

Governancescores visitaties 2020: stijgende lijn in governancescores; kleine corporaties bezig met inhaalslag

Het gaat goed met de governance van het maatschappelijk presteren. Op alle onderdelen liggen de gemiddelde cijfers boven de 7. Kleine corporaties zijn bezig met een inhaalslag. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Lees verder

Nieuwe podcast: "Van kennis naar prakijk" over diversiteit in de RvC

Nieuwe podcast over diversiteit in de RvC met drie gasten: Marlies Slingerland en Anke van Rossum (Berenschot) en Esther Stomphorst (lid RvC De Key). 

Wat houdt dat begrip "diversiteit" nu eigenlijk is voor een toezichthouder? Op welke aspecten kan een RvC meer divers worden? In opdracht van de VTW heeft Berenschot onderzoek gedaan naar aspecten van diversiteit: man/vrouw; andere culturele achtergrond; en jong/oud.

Lees verder

Consultatie beleidsregels Aw

Op 1 juni jl. is de open consultatie gestart van de beleidsregels die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft opgesteld. De kernvraag daarbij is of de beleidsregels duidelijk en begrijpelijk zijn. Iedereen kan reageren. Na de open consultatie beoordeelt de Aw de reacties en past waar nodig de beleidsregels aan.

Lees verder

Aedes steunt Eerlijke Klimaatagenda

Aedes staat achter het initiatief voor een Eerlijke Klimaatagenda, die gesteund wordt door een brede en diverse coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers- en natuurorganisaties. De Eerlijke Klimaatagenda is een aanvulling op het Klimaatakkoord en andere plannen die wij al op tafel hebben gelegd om de energietransitie de komende jaren de benodigde versnelling te geven.

Lees verder

Zelfevaluatie Online: ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op 10 juni 2021 hebben de VTW en Zelfevaluatie Online officieel hun samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De VTW Zelfevaluatie Online is een nieuw hulpmiddel voor de jaarlijkse zelfevaluatie van uw RvC. Het is een online survey met circa 60 governance-proof vragen, die speciaal op maat is gemaakt voor de corporatiesector. 

Lees verder

Recensie: ‘De strategie van de kreeft - bouw aan echte vernieuwing’ door VTW-lid Ben Plandsoen

De strategie van de kreeft (Yousri Mandouri, Dorien van der Heijden, Sven Turnhout) is een managementboek over transformatie, met de kreeft als metafoor. Hoe kun je zaken rigoureus anders aanpakken? Hoe werp je je oude pantser af en creëer je ruimte voor vernieuwing?

Lees verder

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in werking, maar geen grote gevolgen voor corporaties

Vanaf 1 juli a.s. moeten verenigingen en stichtingen, waaronder woningcorporaties, voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Omdat specifiek voor corporaties veel is vastgelegd in de Woningwet, heeft de WBTR voor corporaties geen grote gevolgen.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 13 vacatures bij 10 corporaties online:

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 7 juni 2021: Huisuitzettingen; compensatie huurbevriezing; fiscale lasten; en IBW

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: reuring om huisuitzettingen, in het bijzonder voor weeskinderen; de compensatie van de huurbevriezing voor corporaties; de fiscale lasten en een structurele oplossing voor investeringen van corporaties

Lees verder