Governancescores visitaties 2020: stijgende lijn in governancescores; kleine corporaties bezig met inhaalslag

Het gaat goed met de governance van het maatschappelijk presteren. Op alle onderdelen liggen de gemiddelde cijfers boven de 7. Kleine corporaties zijn bezig met een inhaalslag. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, de maatschappelijke rol van de Raad van Commissarissen en de wijze waarop een corporatie zich tegenover haar belanghebbenden verantwoordt. 2020 is het eerste jaar waarin er volledig met methodiek 6.0 is gevisiteerd.

SVWN-directeur Claudia Siewers: “In de stijgende lijn in de governancecijfers is duidelijk te zien dat leren door verantwoorden werkt.”

VTW directeur Albert Kerssies: “Heel mooi om te zien dat de governancescores van de gevisiteerde corporaties in 2020 zijn verbeterd t.o.v. 2019 en dat ook in vergelijking met de vorige visitaties de scores substantieel zijn verbeterd.”

Inhaalslag kleine corporaties; middelgrote corporaties blijven iets achter
De beoordelingen van de kleine corporaties liggen nog steeds iets onder die van de grote corporaties, maar het gat dat in het verleden zichtbaar was is verdwenen. Nu zijn het echter de middelgrote corporaties die achterblijven.

In 2020 zijn er 74 visitaties uitgevoerd, als volgt verdeeld over de verschillende grootteklassen:

Het aantal onvoldoendes blijft dalen
Het feit dat kleine corporaties beter zijn gaan scoren is ook terug te zien in het aantal onvoldoendes. Waar de kleine corporaties voorheen oververtegenwoordigd waren in het aantal onvoldoendes op de verschillende onderdelen van de governance is dat in 2020 niet het geval. Er zijn in 2020 slechts twee corporaties met een onvoldoende voor governance beoordeeld (beiden een 5,7). Ook op de drie onderdelen zijn er minder onvoldoendes te zien.

Het zit goed met de maatschappelijke oriëntatie van de RvC’s
De maatschappelijke oriëntatie van de RvC is met gemiddeld een 7,3 in 2020 het hoogst beoordeelde governance-onderdeel. De RvC’s laten wederom zien dat het goed zit met hun maatschappelijke oriëntatie. 86% van de RvC’s is beoordeeld met een 7 of hoger en 41% van de corporaties scoort zelfs een 8 of hoger. Er zijn in 2020 2 corporaties die beoordeeld zijn met een 9.

Pluspunten worden gegeven als de RvC haar maatschappelijke rol centraal stelt, zowel in haar eigen besluitvorming als in de verbinding met belanghouders van de corporatie. Er is sprake van een actieve houding; er wordt meegedacht en de RvC blijft door haar zichtbare aanwezigheid goed op de hoogte van wat er speelt in het werkveld. De toezichtsvisie heeft geen statisch karakter, maar wordt getoetst en beweegt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Siewers: "De aandacht voor goede governance van de sector blijkt opnieuw uit de stijgende gemiddelden in de sector. De XXS-corporaties maken een inhaalslag en komen zelfs boven het gemiddelde voor M-corporaties uit. Dat is een mooie prestatie en iets om trots op te zijn."

Kerssies: “We zijn met name trots op de constatering van de SVWN dat het goed zit met de maatschappelijke oriëntatie van de RvC’s. De VTW beweging Toezicht met Passie heeft dus merkbaar effect!

Ook goed om te lezen dat de toezichtvisie geen statisch karakter heeft, maar mee beweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben daarom heel benieuwd wat de VTW-prijsvraag aan maatschappelijk georiënteerde Toezichtvisies gaat opleveren.”


Terug