Nieuwsbrief 21 mei 2021

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 8 corporaties online:

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties: resultaten 2020 & podcast over extern toezicht met Albert Kerssies

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft, als onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de belangrijkste resultaten over 2020 gepubliceerd. In een online omgeving kunt u alles teruglezen over de activiteiten van de Aw in 2020. Vooruitgeblikt wordt er ook: VTW-directeur Albert Kerssies is te gast in een podcast van de Aw en praat met Nienke da Silva onder andere over de nieuwe beleidsregels.

Lees verder

VTW Academie: masterclass 'Waardegedreven Toezicht' op 15 juni a.s.

Eén van de belangrijkste opdrachten van de raad van commissarissen is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de corporatie. Zeker in de huidige tijd, waarin onze samenleving snel verandert en onder druk staat, is het noodzakelijk verder te kijken dan alleen het belang van de eigen corporatie en te denken en te handelen vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Maar hoe kunt u hier in uw rol als commissaris invulling aan geven? Hoe kunt u een uitdagende en interessante gesprekspartner zijn voor het bestuur en de stakeholders als het gaat om de maatschappelijke impact?

Lees verder

Themabijeenkomst betaalbaarheid 22 juni + reminder enquête betaalbaarheid

Op 22 juni a.s. is voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) een themabijeenkomst over betaalbaarheid. Arjan Vliegenthart (NIBUD), Zeno Winkels (directeur Woonbond), bestuurder Mariëtte Heemskerk en commissarissen Felicitas Crutzen en Peter Boelhouwer spreken over dit thema.

Lees verder

Onderzoek Aedes: Woningcorporaties signaleren toename daklozen

Woningcorporaties ervaren een toename van het aantal daklozen. Door het tekort aan woningen kunnen corporaties ondanks grotere inspanningen de toestroom niet bijbenen en extra locaties voor flexwoningen worden door gemeenten onvoldoende beschikbaar gesteld. Daardoor dreigt de hulp aan spoedzoekers, soms zelfs met kinderen, tekort te schieten. Onder de grotere groep daklozen valt het op dat steeds meer mensen dakloos raken door een scheiding of geldgebrek. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes onder 140 woningcorporaties.

Lees verder

Platform31: Corporaties delen hun aanpak voor een inclusieve wijk

Wat is nodig voor het langer thuis wonen van huurders op leeftijd en hoe speel je daar als corporatie op in? Drie corporaties, verbonden aan het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk, deelden in een werkatelier voor corporaties hun aanpak en inzichten. Wonen Zuid, Weller Wonen en Woonkwartier spelen in op wat nodig is voor langer thuis in hun wijk of dorp.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - Casus 5: Liever governancevisie dan toezichtvisie…. meer dan een mooie tekst!

Bij Passend Wonen is kortgeleden een visitatie uitgevoerd. In de passage over governance staat als kritiekpunt dat een toezichtvisie ontbreekt. Joop van Dalen, die net is aangetreden als voorzitter, vraagt in de rondvraag van zijn eerste RvC vergadering of dit niet moet worden opgepakt. De directeur geeft een nogal badinerend antwoord en zegt - enigszins smalend -  dat de visitatiecommissie “kennelijk geen tekstje met de kop toezichtvisie heeft kunnen afvinken”.  De nieuwe voorzitter zegt het daarmee toch niet af te willen doen en wil daar op korte termijn op terug te komen.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 17 mei 2021: vragen over verkoop corporatiewoningen; governance van Ruimtelijk ordening; doelstellingen flexwoningen niet gehaald

In dit politiek nieuwsoverzicht van deze week de volgende onderwerpen: vragen fracties over verkoop corporatiewoningen; de governance van Ruimtelijke ordening; zorgen bij Kamer over flexwoningen..

Lees verder