Politiek nieuwsoverzicht 17 mei 2021: vragen over verkoop corporatiewoningen; governance van Ruimtelijk ordening; doelstellingen flexwoningen niet gehaald

In dit politiek nieuwsoverzicht van deze week de volgende onderwerpen: vragen fracties over verkoop corporatiewoningen; de governance van Ruimtelijke ordening; zorgen bij Kamer over flexwoningen.

Verkoop corporatiewoningen
De SP, GroenLinks en de ChristenUnie hebben in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vraagtekens geplaatst over de verkoop van corporatiewoningen. Dit naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet.

De leden van de SP noemen het "onbestaanbaar" dat, kijkend naar de wooncrisis en de tekorten aan sociale huurwoningen, er in 2019 180.000 corporatiewoningen zijn verkocht. "Dit is een toename van 130 procent in de verkopen aan bedrijfsmatige investeerders."

De ChristenUnie en GroenLinks willen weten wat minister Ollongren van plan is om dit tegen te gaan. Zo vraagt de ChristenUnie of ze bereid is "een zelfbewoningsplicht bij verkoop aan particulieren als optie te onderzoeken".

Governance van Ruimtelijke ordening 
Minister Ollongren heeft het beleidsonderzoek 'Van woorden naar daden: over de governance van de ruimtelijke ordening' aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. 

"De afgelopen paar jaar is de overtuiging gegroeid dat het Rijk weer meer regie moet voeren over de ruimtelijke ordening", zo is te lezen in een persbericht. In het beleidsonderzoek is daarom gekeken naar of er wel effectief en adequaat wordt gehandeld op het gebied van ruimtelijke ordening. 

In het rapport worden meerdere aanbevelingen gedaan op het gebied van woningbouw. Zo wordt er op het gebied van sociale woningbouw geadviseerd afdwingbare prestatieafspraken te maken "met decentrale overheden en woningcorporaties per woningmarktregio, zowel bij de verstedelijkingsafspraken als bij de regionale afspraken voor het landelijk gebied." 

Een volgend kabinet zal met een reactie op het rapport komen. 

Afgelopen week is door minister Schouten (Landbouw) ook het rapport 'Kiezen én delen - Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied' aangeboden aan de Kamer. Hierin worden beleidsopties geschetst voor het platteland. 

'Van woorden naar daden - over de governance van de ruimtelijke ordening'

Kamerbrief over onderzoek Governance Ruimtelijke ordening

'Kiezen én delen - Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied'

Flexwoningen
Kersvers Kamerlid Boulakjar (D66) diende samen met Daniel Koerhuis (VVD) vragen in richting de minister over het bericht van BNR dat de doelstellingen voor flexwoningen lang niet altijd gehaald worden. De Kamerleden maken zich zorgen over de plaatsing van flexwoningen. Zoals bestuurder Rob Haans, tevens bestuurslid bij Aedes, opmerkt: ' 'Het wordt een helse opgave om nog tienduizend flexwoningen te realiseren voor het eind van 2022. Het is nog een hele opgave om de benodigde tijdelijke bouwlocaties te realiseren.'
Boulakjar en Koerhuis willen van minister Ollongren onder meer weten wat zij kan doen om barrières weg te nemen. 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug