Selectie nieuwsitems 1848: Staatssteunregels, schimmelproblematiek & wijziging BTW

02-04-2024 12:13

Hierbij een selectie van drie relevante nieuwsitems uit 1848. In de niewsbrief van vrijdag vind u het hele nieuwsoverzicht van 1848.

Staatssteunregels

Minister De Jonge is positief over de kansen dat de staatssteunregels voor corporaties worden versoepeld. Dat wordt duidelijk uit de vrijdag gepubliceerde Kamerbrief over de investeringsmogelijkheden van corporaties in middenhuur. Hij stelt dat zijn inzet om de Brusselse regels te versoepelen vruchten begint af te werpen. "De EC heeft mij laten weten in de eerste helft van 2024 in overleg te zullen treden met de lidstaten om te kijken of, en zo ja welke, wijzigingen nodig zijn in de staatssteunregels", zo valt te lezen, waarbij hij direct aanmerkt dat corporaties door moeten blijven bouwen. "Het is onzeker op dit moment of de Europese regels daadwerkelijk worden gewijzigd en elke wijziging kost hoe dan ook tijd", aldus De Jonge.

Eerder in de week had Aedes al laten weten dat het budget om aan de woningbouwdoelstellingen voor het middensegment te voldoen voor corporaties bij lange niet toereikend is. Van de ambitie om tot 2030 50.000 middenhuurwoningen te bouwen zullen er met de huidige middelen slechts 26.100 gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft onder andere te maken met de gestegen bouwkosten en hogere rente, zo stelt ook de minister in zijn brief. 

De Jonge somt in zijn brief een aantal mogelijkheden op, waaronder de borging via het WSW zoals dat nu al gebeurt voor de sociale huur. Aedes is fel pleitbezorger van deze optie. Andere mogelijkheden die in de brief worden uitgewerkt zijn een middenhuurfonds en projectfinanciering. 

In de brief licht De Jonge verder toe dat de evaluatie van het opschorten van de marktverkenning genuanceerd is. Het effect is beperkt meetbaar, maar uiteindelijk wel positief. 

Ook zegt hij geen uitvoering te willen geven aan de vraag vanuit de Kamer om corporaties voorrang te bieden bij woningen die verkocht worden door beleggers. "Het is aan verkopers woningen zelf om te bepalen voor welke prijs zij hun bezit willen vervreemden en aan wie. Het vestigen van een voorkeursrecht voor woningcorporaties is daarbij principieel niet mogelijk met het oog op het de bescherming van het eigendomsrecht zoals onder andere is vastgelegd in het EVRM", aldus De Jonge, die daarnaast vaststelt dat er geen generieke wens bij corporaties bestaat om dit mogelijk te maken. 

  • Kamerbrief: Financiering Middenhuur woningcorporaties
  • Rapport: Evaluatie opschorting marktverkenning
  • Aedes: Veel meer middenhuurwoningen bij corporaties mogelijk door gebruiken waarborgstelsel
  • NRC: Helft van bouw middenhuur niet haalbaar voor corporaties door gebrek aan financiering

Schimmelproblematiek
Minister De Jonge wil op korte termijn met gemeente en corporaties in overleg over een intensievere aanpak van schimmelproblematiek. Dat zei hij tijdens het vragenuurtje in reactie op vragen van de SP. "Op dit moment worden de prestatieafspraken voor het komende jaar voorbereid. Ik zou willen dat in iedere gemeente, met iedere corporatie en met huurdersverenigingen, lokaal een afspraak wordt gemaakt over wat er nodig is om de schimmelproblematiek verder aan te pakken. Daartoe ga ik de handreiking voor de prestatieafspraken, die gaat over de manier waarop je tot prestatieafspraken moet komen, aanscherpen. Ik wil op korte termijn overleggen met de gemeenten en de woningcorporaties over wat we er nog meer aan kunnen doen", aldus de minister.

Verslag vragenuur

Wijziging BTIV
Het ministerie van BZK heeft een wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) in consultatie gebracht waarin een zevental zaken worden geregeld. Het gaat om: a) toestaan van tussentijdse inbreng van vermogen in verbindingen van corporaties; b) verlenging van de differentiatie van de DAEB-inkomensgrens; c) verwisseling van de plaats van de beleidswaarde en marktwaarde in de jaarrekening; d) vergemakkelijking van het bieden van administratieve diensten binnen samenwerkingsverbanden; e) periodieke aanpassing van de overcompensatieformule; f) verbetering van inkomenstoetsing voor nareizigers; en g) creëren van een mogelijkheid voor novatie van basisrenteleningen.

"Het betreft deels wijzigingen die nodig zijn vanwege het aflopen van een huidige tijdelijke regeling, deels vereenvoudigingen die gewenst worden geacht op basis van signalen vanuit de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de sector doorvoeren, en deels beleidsmatig ingegeven wijzigingen", zo valt te lezen in de toelichting.

Internetconsultatie: BTIV wijziging voor 7 onderwerpen

Bron: 1848


Veel gezocht