Rapport toezicht op het WSW 2018

20-07-2019 05:36

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toezichtrapportage van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 2018. Sinds 2016 is de Aw verantwoordelijk voor het toezicht op het WSW.

Rapport Aw
De belangrijkste conclusie die de Aw trekt, is dat ten aanzien van beleidregel I. Deze beleidsregel gaat over de toereikendheid van het risicokapitaal. De Aw zegt dat het onzeker is of deze regel voldoende wordt nageleefd. De Aw vindt dat het WSW meer risicokapitaal moet aanhouden vanwege de situatie bij woningcorporatie Vestia.
Zo schrijft de Aw: 'De reactie en de aanvullende reactie van de bestuursvoorzitter van WSW op het conceptrapport van de Toezichthouder (...) geven de Toezichthouder onvoldoende vertrouwen dat de door de Toezichthouder geconstateerde onzekerheden over de naleving van beleidsregel I op korte termijn door WSW worden opgelost of geminimaliseerd. De Toezichthouder vindt de aanvullende argumenten van WSW om Vestia buiten de kapitaalformule te houden of voor een lager verlies in het vereist kapitaal op te nemen niet in lijn met beleidsregel I. De Toezichthouder deelt de conclusie van WSW daarom niet dat WSW voldoet aan beleidsregel I.'

Reactie WSW
Het WSW geeft in haar reactie aan dat er 'geen gedeelde opvatting bestaat over het voldoen aan beleidsregel I waar het gaat om de toereikendheid van het risicokapitaal.' Het WSW schrijft verder: 'Met de aanpassing van de beleidsregels wordt volgens ons de door de Aw geconstateerde onzekerheid geadresseerd. Mocht blijken dat de door Aw geconstateerde onzekerheid niet is geadresseerd, dan zal WSW als mitigerende maatregel de ingerekende saneringssteun verhogen.'

Kabinet
Het kabinet deelt de zorgen van de Aw over de naleving van de beleidsregels. Wel geeft de minister in haar brief aan dat het WSW de juiste maatregelen heeft genomen en er momenteel geen aanleiding is om extra financiële buffers aan te houden. 

Meer informatie
Kamerbrief over het toezicht op het WSW 2018
Rapport Aw over toezicht WSW 2018
Reactie WSW op rapport toezicht WSW 2018
Nader schriftelijk overleg; antwoorden op vragen Tweede Kamer


Terug naar overzicht

Veel gezocht